Rovvilt

Bjørn, ulv, gaupe, jerv og kongeørn regnes som rovvilt. Det er et hovedmål å sikre levedyktige bestander av de fire store rovdyrartene og av kongeørn. Samtidig er det et mål å opprettholde et aktivt jordbruk for å utnytte beiteressursene for sau og rein i utmark. For å nå dette todelte målet må rovviltbestanden forvaltes, samtidig som jordbruket må tilpasses noe i kjerneområdene for rovvilt.

Dette er noen av Fylkesmannens oppgaver i forvaltningen av rovvilt:

  • tildele midler til forebyggende tiltak mot rovviltskader og behandle søknader om erstatning for skader på bufe som er forårsaket av fredet rovvilt
  • behandle søknader om båsfangst av jerv og gaupe
  • gi tillatelse til skadefelling av gaupe, jerv, ulv og bjørn innenfor tildelt kvote fra rovviltnemnda
  • stå for forvaltningen av kongeørn, mellom anna å vurdere søknader om skadefelling
  • være sekretariat for den regionale rovviltnemnda, som skal sørge for at rovdyrstammene forvaltes slik at antallet dyr er så nært bestandsmålet i regionen som mulig 

Vis mer


12.06.2018

Protokoller fra møter i rovviltnemnda

Rovviltnemnda i region 8 har behandlet klage på vedtak om kvote for lisensfelling av jerv. Protokoll fra behandlingen kan leses her.


25.05.2018

Saklister – møter i rovviltnemnda

Rovviltnemnda for region har behandlet klage på vedtak om kvote for lisensfelling av jerv.


27.03.2018

Gode besetningsdata gir bedre vurdering av erstatningssøknader

Fylkesmannen trenger god oversikt over besetningen din for å kunne vurdere en eventuell erstatningssøknad for tap av sau på beite. Derfor oppfordrer vi deg til å lage en plan for hvordan du vil sette opp individlista før lamminga starter.


04.01.2018

Utsatt frist for å søke om FKT tiltak

Fristen for å søke om tilskudd til tiltak mot rovviltskader og konfliktdempende tiltak (FKT) er utsatt til 1.februar 2018.


30.11.2017

Ingen gaupejakt i nord

Region 8 har ligget under bestandsmålet for gaupe de siste fire årene. Når bestanden er under målet er det Miljødirektoratet som har myndigheten til å sette kvote. Et vilkår er at slik felling ikke er skadelig for bestandens overlevelse. Milljødirektoratet har vurdert gaupebestanden og konkludert med at de ikke åpner for jakt på gaupe i regionen og avtaleområdet med Nordland i 2018.  


03.11.2017

Grenseoverskridende reindrift og forvaltning av rovvilt

Rovviltnemnda for region 8, Troms og Finnmark, har vært på fagtur for å lære mer om svensk reindrift, reindriftsforvaltning og forvaltning av rovvilt. Leder av rovviltnemnda, John Karlsen sier det var et godt og lærerikt møte. Han ser frem til videre grenseoverskridende samarbeid.  


25.10.2017

Frist for å søke om rovvilterstatning for husdyr er 1. november

Nå kan du sende inn søknad om rovvilterstatning. Elektronisk søknadssenter er åpnet, og fristen er 1. november.


18.09.2017

Påminning FKT rapport

De som har fått tilskudd til forebyggende tiltak mot rovviltskader eller konfliktdempende tiltak (FKT) skal rapportere bruk av midler innen 15.oktober i år.


08.09.2017

Lisensjakt på jerv 2017/2018

Rovviltnemnda i region 8 har fastsatt en kvote på 11 jerv i Troms og samarbeidsområdet med Nordland for lisensfelling 2017/2018. Jakta starter 10. september.


18.08.2017

Det åpnes ikke for lisensfelling av bjørn i Troms

Miljødirektoratet har fattet vedtak om lisensfelling av brunbjørn innenfor region 5, 6, 7, og 8 i 2017. Kvoten er satt til totalt to bjørner, hvorav én bjørn innenfor region 5 og én bjørn innenfor region 6. Kvoten for region 7 og 8 er fastsatt til null bjørner og det åpnes ikke for felling i disse regionene.

  


Flere nyheter


Kontaktpersoner

Aktuelt

Vakttelefon rovvilt helger:              481 97 472            (1.6.–15.10) 

Kvotetelefon:       77 64 22 32      Informasjon om kvotejakt og lisensfelling