Lokale fiskestammer reetableres

Fem millioner fiskeegg og -yngel skal settes ut i vassdragene i skibotnregionen.

Vassdragene ble kjemisk behandlet i fjor sommer. Hensikten er å utrydde lakseparasitten, Gyrodactylus salaris. Nå har arbeidet med å skape nytt liv i elvene startet.

Stort engasjement

I slutten av april stilte lag og foreninger opp for å hjelpe til med utsetting av rogn. Rundt 30 personer møtte opp utenfor klekkeriet på Lund i Signaldalen. Blant dem Harald Olsborg, leder i Signaldalselva grunneierlag.

- Det er en sann glede, og svært lystbetont å være med på arbeidet med å gjenoppbygge fiskebestandene i elvene, sier Olsborg. 

På dugnad

Den lokale befolkninga har med seg verdifull lokal kunnskap. Det betyr mye for reetableringen av fiskestammene.

- For å lykkes med prosjektet er vi helt avhengig av at lag og foreninger stiller med mannskap, sier seniorrådgiver Kjell-Magne Johnsen hos Fylkesmannen i Troms.

Stort materiale

Mer enn fem millioner fiskeegg og -yngel fra lokale bestander av villaks, sjøørret og sjørøye skal tilbakeføres i løpet av en seks års periode.

- På en rekke steder i Kitdalselva, Balsfjordelva, Kvalvikelva, Skibotnelva og Signaldalselva kan man få øye på gule bånd på elvebunnen. Disse båndene viser hvor klekkekamrene er nedgravd, og det er svært viktig at disse nå får ligge i fred, sier prosjektleder Mari B. Skjøstad fra Veterinærinstituttet.

Fiskeforbud

For å få en rask oppbygging av fiskestammene krever det fiskeforbud under prosjektperioden. Derfor er det fastsatt fiskeforbud i sjøen utenfor de rotenonbehandlede vassdragene så lenge gjenoppbyggingen pågår. Det blir heller ikke åpnet for ordinært fiske i elvene.

Det overordnete målet med reetableringsprosjektet er å bygge opp levedyktige fiskebestander etter rotenonbehandlingen.

Rotenonbehandling i Skibotnregionen

Parasitten Gyrodactylus salaris ble første gang påvist på laks i Skibotnelva i 1979. Skibotnelva ble rotenonbehandlet i 1988 og 1995. I 2000 ble parasitten også påvist i Signaldalselva. Siste runde med behandling var i 2015 og 2016.

Reetableringsprosjektet styres av regional koordineringsgruppe med representanter fra Miljødirektoratet, Fylkesmannen i Troms og Mattilsynet i Troms. Veterinærinstituttet har prosjektledelsen og sitter også i gruppa.

 

 

 

Kontaktpersoner