Naturmangfold

Naturen skal forvaltes slik at planter og dyr som finnes naturlig i Norge, skal sikres i levedyktige bestander. Vi skal også ta vare på den variasjonen som finnes i naturtyper, landskap og geologi.

Alle har ansvar for naturmangfoldet

Alle typer inngrep i naturen kan true naturmangfoldet. Vi må derfor alltid vurdere konsekvensene av inngrep som for eksempel større veier eller nye boligområder.

De to viktigste lovene for å ta vare på naturmangfoldet er naturmangfoldloven og plan- og bygningsloven. Naturmangfoldloven pålegger myndighetene å vurdere tiltak når naturen er truet.

Fylkesmannen bidrar til å sikre at leveområder, arter og naturressurser blir tatt vare på, blant annet ved å kontrollere at kommunene følger naturmangfoldloven, og sikre at kunnskap om miljøet blir lagt til grunn for kommunale beslutninger.

Truede arter og naturtyper

Mer enn 2000 plante-, sopp- og dyrearter står i fare for å bli utryddet i Norge. Regjeringen har utpekt noen av de truede artene og naturtypene som «prioriterte arter» eller «utvalgte naturtyper». Disse blir det tatt særlige hensyn til i forskrifter til naturmangfoldloven. Fylkesmennene har ansvar for det faglige grunnlaget for nye handlingsplaner for noen av de prioriterte artene og utvalgte naturtypene og for å gjennomføre tiltak når planene er vedtatt. I mange tilfeller blir tiltakene utført i samarbeid med grunneiere, kommuner og foreninger.

Fremmede arter

Fremmede arter er planter og dyr som ikke hører naturlig hjemme i vår natur. Mer reising, mer handel og et mildere klima er noen av årsakene til at det kommer nye fremmede arter til Norge.

Det er viktig at fremmede arter ikke skader økosystemene våre. Fylkesmennene deltar i arbeidet med å bekjempe fremmede skadelege arter, blant annet ved å fjerne fremmede planter fra verneområder og informere hageeiere om hvilke planter de helst ikkje bør bruke. Fylkesmannen har også oppgaver knyttet til kartlegging og overvåkning av fremmede arter. 

Vis mer


27.07.2018

Utvidet jakttid for grågås og utviding av periode for sanking av grågåsegg i deler av Harstad kommune

Fylkesmannen i Troms har fastsatt forskrift om utvidet jakttid for grågås og utviding av periode for sanking av grågåsegg i deler av Harstad kommune. Forskriften finner du her.


13.07.2018

Kartlegger naturtyper

Sommeren og høsten 2018 kartlegger biologer naturtyper. Det skjer i deler av Kvæfjord, Harstad og Tromsø kommuner, samt åtte naturvernområder.


12.07.2017

Kartlegger naturen i Troms

I sommer kartlegger vi naturtyper flere steder i fylket. Målet er ny kunnskap til å forvalte naturen bedre og ta hensyn til verdifull natur.


15.07.2016

Reisa - et moderne vern av naturen

-  I Norges nasjonalparker er det naturens lover som gjelder.
Evy Jørgensen miljøverndirektør hos Fylkesmannen i Troms.

Selv om jeg er oppvokst i Troms fylke, og hadde foreldre som dro meg ut og lærte meg å bli glad i naturen, var jeg voksen før jeg besøkte Reisadalen.


24.07.2015

Skadet, sykt, forlatt eller dødt vilt

Hva gjør du om du finner en forlatt fugleunge, en skadet rovfugl, en syk elg, eller en død oter? 


24.07.2015

Død oter – registreringsplikt på oterfallvilt

Død oter som finneren ønsker å beholde for utstopping, skal innen fire uker leveres til autorisert preparant. Om finneren ikke ønsker å beholde oteren skal viltmyndighetene (kommunen eller fylkesmannen) varsles innen samme frist. Oteren kan sendes Norsk institutt for naturforskning.


31.10.2014

Miljømila - foredragene

Foredragen fra Miljømila 2014 ligger nå ute.

 


13.08.2013

Mange uttalelser om Skogvern i Troms

Ved høringsslutt har det kommet 67 uttalelser til vernplan for skog på Statskog SFs grunn i Troms.