Hopp til innhold

Definisjoner i motorferdselloven

Motorferdsel er bruk av kjøretøy som bil, traktor, motorsykkel, beltebil, snøscooter, båt eller annet flytende/svevende fartøy drevet med motor.

Utmark er udyrket mark som ikke regnes som innmark i lov om friluftsliv. Veier som ikke er bygget for bil og veier som ikke er vinterbrøytet for bil, regnes som utmark.

Les detaljene i motorferdselloven.

Motorforum er for alle

Biologisk mangfold – hekkende rovfugler, elg, fjellrev, sjeldne arter og vanlige arter som er sårbare og viktige verdier i Troms-naturen

Det stille rommet - Naturen tilbyr et stille rom som kanskje alle ønsker seg. Stillhet og ro er også viktige verdier for dyr og mennesker.

Rettsikkerheten - Dine rettigheter under kommunenes saksbehandling. Dyrelivets rettigheter til å leve, yngle og hekke i fred og ro. 

Lovlighet – Vi vil gi kommunene den kunnskapen de trenger for å gjøre lovlige vedtak innenfor motorferdselloven

Likebehandling – jo flere saksbehandlere i kommunene som forstår regelverket likt, jo flere Tromsværinger vil få en rettferdig behandling

 Ulykkesforebygging – Økt kunnskap om lovlig og ulovlig ferdsel kan forebygge ulykker.

 Brukerinteresser – Alle skal bli sett og hørt