Motorferdsel

Motorferdsel i utmark er som hovedregel forbudt. Motorferdselloven åpner imidlertid for motorferdsel til visse nytteformål som er beskrevet i loven.
Motorferdsel i utmark er som hovedregel forbudt. Motorferdselloven åpner imidlertid for motorferdsel til visse nytteformål som er beskrevet i loven.

Kjøring med motorisert kjøretøy i utmark reguleres av motorferdselloven med tilhørende forskrifter. Det er kommunene som håndhever loven på dette området. Fylkesmannen gir veiledning til kommunene og er klagemyndighet for kommunale vedtak.

Formålet med motorferdselloven er å verne om naturmiljøet og sikre rekreasjonsverdier. Loven har som utgangspunkt at all motorisert ferdsel i utmark og vassdrag er forbudt. Regelverket åpner imidlertid for nødvendig kjøring i forbindelse med for eksempel nødutrykning eller forsvarsøvelser.

Endringer i regelverket i 2015 gjør at kommunene nå kan legge ut snøskuterløyper for kjøring på vinterføre. I Finnmark og Nord-Troms er det egne regler, se omtale på Miljøkommune.no (se lenken til høyre på siden). 

Vis mer


05.05.2017

Gir full gass for mer lovlig motorferdsel i utmark

Motorferdsel i utmark skal være lovlig og regulert. I Motorforum samarbeider Fylkesmannen, Politiet, Statens naturoppsyn og Fjelltjenesten om bedre veiledning og kontroll av kommunene.


08.03.2017

Snøskuter til hytta - hva er lov?

Din kommune har ansvaret for å regulere motorferdsel i utmark.


10.05.2016

Fylkesmannen tilbyr opplæring i motorferdselloven

Vi inviterer deg/dere som behandler søknader om dispensasjon etter motorferdselloven (og tilhørende forskrifter) til en dag med praktisk opplæring


07.03.2016

Fylkesmannen vil gjøre Troms-kommunene best i landet

Miljøverndirektør Evy Jørgensen tror kommunene i Troms kan bli best i landet til å håndtere regelverket for motorferdsel i utmark.


20.11.2015

Catskiing i Troms?

Miljødirektoratet har sendt ut forslag til endringer i motorferdselloven og forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag. Endringene åpner for at catskiing kan tillates i Norge innen visse rammer.


23.09.2015

Miljødirektoratet stadfester Fylkesmannens vedtak om omgjøring

Miljødirektoratet har behandlet klage på Fylkesmannens omgjøring av Balsfjord kommunes vedtak om å transportere gjester til Linken-hytta.


10.08.2015

Ny veileder om snøskuterløyper

En ny veileder om å fastsette snøskuterløyper til fornøyelseskjøring er tilgjengelig på Miljøkommune.no.


16.07.2015

Vannskuter - regelverk for bruk

Bruk av vannskuter er en aktivitet som må forventes å øke i Troms. Med riktig bekledning kan denne aktiviteten utføres store deler av året. Bruk av vannskuter er regulert gjennom Forskrift om bruk av vannscooter og lignende. Et sammendrag av forskriften gjengis nedenfor, og selve forskriften finnes i linken til høyre.


20.04.2015

Fylkesmannen varsler omgjøring av vedtak i Lyngen kommune

Fylkesmannen har opphevet Lyngen kommunes vedtak om dispensasjon til heliskiing. Fylkesmannen vurderer at å lande med helikopter, med formål om å frakte turister, ikke er et særlig behov og kan knytte seg til turkjøring.

 

 


10.04.2015

Fylkesmannen ivaretar reindrift, sikkerhet og friluftsliv uten motor

Fylkesmannen legger vekt på reindrift, sikkerhet for skuterkjørere og muligheter for friluftsliv uten motorisert ferdsel. Vi har derfor ikke godkjent flere skuterløyper i Kåfjord kommune.


Flere nyheter


Definisjoner i motorferdselloven

Motorferdsel er bruk av kjøretøy som bil, traktor, motorsykkel, beltebil, snøscooter, båt eller annet flytende/svevende fartøy drevet med motor.

Utmark er udyrket mark som ikke regnes som innmark i lov om friluftsliv. Veier som ikke er bygget for bil og veier som ikke er vinterbrøytet for bil, regnes som utmark.

Les detaljene i motorferdselloven.

Myndighetenes ansvar

Kommunen er dispensasjonsmyndighet etter motorferdselloven, og har ansvar for å regulere motorferdsel i utmark. Kommunen kan gi dispensasjon til å bruke snøskuter, for eksempel til å frakte bagasje og utstyr til private hytter. Dispensasjonen skal begrenses, og være mulig å kontrollere.

Fylkesmannen veileder kommunene, og har ansvar for å gjøre lovlighetskontroll av kommunale vedtak. Gjennom veiledning ønsker vi å oppnå lovlige og kontrollerbare vedtak.

Politiet, SNO og Fjelltjenesten skal håndheve loven i utmark. De kontrollerer også dispensasjoner i felt. Klare brudd på loven blir anmeldt. De gir også tilbakemelding til kommunen og Fylkesmannen om de finner ulovlige vedtak under en kontroll.  

Regler for søknad om dispensasjon/klage

Bruk av motorkjøretøyer som ikke er tillatt direkte i loven eller den nasjonale forskriften, krever dispensasjon fra forbudet mot motorferdsel i utmark.


1 | Skriftlig, begrunnet søknad sendes kommunen.

2 | Søknaden må gjelde et av de foran nevnte formål, eller det må påvises et særlig behov som ikke kan dekkes på annen måte, og som ikke knytter seg til turkjøring.

3 | Tillatelsen må medbringes under transporten.


Kommunen skal vurdere transportbehovet opp mot mulige skader og ulemper, og kan sette vilkår for tillatelse. For noen kjøreformål kan kommunen gi tillatelse for et bestemt antall år.

Vedtaket kan påklages til fylkesmannen. Klagen sendes via kommunen innen 3 uker etter at melding om vedtaket er mottatt.

Det er viktig å søke i god tid, ellers kan man risikere at kommunen ikke rekker å behandle søknaden før man ønsker å kjøre.

Når er motorferdsel lov og når er det forbudt?

Motorferdsel i utmark er i utgangspunktet forbudt, med mindre det er hjemlet direkte i lov eller forskrift, eller med dispensasjon fra en kommune.

Hjemmel i lov

Kommuner, hjelpekorps, idrettslag, Turlag eller turistbedrifter har for eksempel direkte hjemmel i nasjonal forskrift § 3 e, til å preparere og opparbeide skiløyper for allmennheten og for konkurranser. Grunneier har også direkte hjemmel til å bruke snøskuter til transport av ved, fra egen eiendom til fast bopel.

Dispensasjon fra kommunen

Kommunen kan for eksempel gi dispensasjon til hytteeier til å bruke snøskuter, for transport av bagasje og utstyr mellom bilvei og hytte, der hytta ligger minst 2,5 km fra brøytet bilvei. En forutsetning for å gi tillatelse er at det ikke er mulighet for leiekjøring i området.

Ulovlig motorferdsel

Highmarking, snøskutersafari, bruk av ATV for å holde oppsyn med egen eiendom, er eksempel på hva som ikke er tillatt med direkte hjemmel i loven, og hva kommunen ikke kan gi dispensasjon til.