Flere mottaksanlegg for farlig avfall bryter miljøreglene

Foto: Fylkesmannen i Troms/ May-Helen Holm
Foto: Fylkesmannen i Troms/ May-Helen Holm

Fylkesmannen i Troms er ferdig med tilsyn av syv anlegg som mottar og mellomlagrer farlig avfall. Avfall deklarert på feil produsent og mangelfulle skriftlige rutiner er blant avvikene som ble funnet.

Tilsynene er en del av et landsomfattende aksjon, der mange brudd på håndteringen og lagringen av farlig avfall ble avdekket. Aksjonen ble gjennomført for å sjekke om farlig avfall blir samlet inn og får miljømessig forsvarlig håndtering.

18 avvik på syv anlegg i Troms

- Anleggene i Troms har fått forskjellige avvik. Flere har deklarert avfall på feil produsent. Det betyr at man mister viktig informasjon om hvem som har produsert avfallet. Noen har mangelfulle skriftlige rutiner som er et krav i internkontrollforskriften, sier May-Helen Holm som jobber med forurensning hos Fylkesmannen i Troms.

Fylkesmannen i Troms har gitt til sammen 18 avvik på disse kontrollerte anleggene i Troms:

  • Avfallsservice Galsomelen
  • Perpetuum Harstad
  • Perpetuum Miljø AS Stormoen
  • Perpetuum Miljø AS Breivika
  • Perpetuum Miljø Salangsverket
  • Remiks Produksjon
  • Senja Avfall Botnhågen

 Årets tilsyn er en oppfølging av tidligere tilsynsaksjoner over flere år fra 2004 til 2013. 

 Mange brudd

Det ble avdekket flest brudd på håndtering og lagring av farlig avfall, og mangelfulle systemer for å sikre forsvarlig mottak og håndtering av avfallet. 

-Vi er ikke fornøyd med at det er så mange anlegg som ikke har orden på systemene. For dårlig mottak, håndtering og lagring av farlig avfall utgjør en potensiell fare for miljøet. Det er derfor viktig at anleggseierne sørger for å drive forsvarlig og i samsvar med reglene, sier Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet. 

Positiv utvikling siden forrige tilsynsaksjon

Resultatene fra årets tilsynsaksjon viser at omfanget og alvorlighetsgraden av bruddene er mindre enn tidligere. For eksempel er kravene til lagring blitt strengere og tydeligere de senere årene, og kontrollene viser at lagringsforholdene hos flere av mottakene er bedret siden forrige tilsyn. 

Det generelle inntrykket fra aksjonen er at avfall ikke kommer på avveie, og at det i mange tilfeller er mangelfull dokumentasjon som gjør at anleggene bryter regelverket. Eksempler på dette er mangelfull skriftlig rutine for mottakskontroll, mangler ved journalføring og ved virksomhetens skriftlige risikovurdering. 

Blir fulgt opp

Virksomhetene har plikt til å rette opp bruddene som ble avdekket, og Fylkesmannen vil følge opp virksomhetene slik at brudd på regelverket blir utbedret. 

Miljødirektoratet og Fylkesmannen forventer at virksomhetene og bransjeforeningene tar tak for å bedre kompetansen og sikre en god etterlevelse av regelverket. 

Fylkesmannen og Miljødirektoratet vil følge opp virksomhetene innen farlig avfall- bransjen med risikobasert tilsyn og tilsynsaksjoner fremover.

Les mer på Miljødirektoratet.no

Kontaktpersoner