Forurensning

Fylkesmannen er forurensningsmyndighet for en lang rekke virksomheter og tiltak, og kan gi tillatelse til aktiviteter som kan medføre forurensning. Ansvarsområdene våre omfatter blant annet helse- og miljøfarlige kjemikalier, avfall og gjenvinning, luftforurensning og støy samt forurensning av vann og grunn.

Dette er noen av Fylkesmannens oppgaver etter forurensningsloven:

 

  • behandle utslippssøknader og føre tilsyn med landbaserte industribedrifter. Mange bedrifter trenger ikke egen tillatelse fra Fylkesmannen, men skal følge gjeldende forskrifter. Dette gjelder blant annet for pukk- og asfaltverk, fyringsanlegg og skipsverft.
  • behandle utslippssøknader og føre tilsyn med avfallsbehandlingsanlegg som avfallsdeponier, mottaks- og sorteringsanlegg, bilvrakplasser og behandling av avløpsslam.
  • behandle utslippssøknader og føre tilsyn med avløpsanlegg i store tettsteder.
  • behandle søknader om mudring, dumping og utfylling i sjø og vassdrag.
  • føre tilsyn med at virksomheter oppfyller leveringsplikten for farlig avfall og andre generelle plikter i forurensings- og avfallsforskriftene
  • følge opp områder med forurenset grunn og nedlagte kommunale deponier.
  • veilede og føre tilsyn med kommunene på områder der kommunen er forurensningsmyndighet.

Vis mer


10.09.2018

Midler til oppryddingstiltak

Miljødirektoratet forvalter midler til oppryddingstiltak i forurenset grunn og sjøbunn. Fristen for å søke om midler for 2019 er 15. oktober 2018.


04.07.2018

Flere mottaksanlegg for farlig avfall bryter miljøreglene

Fylkesmannen i Troms er ferdig med tilsyn av syv anlegg som mottar og mellomlagrer farlig avfall. Avfall deklarert på feil produsent og mangelfulle skriftlige rutiner er blant avvikene som ble funnet.


01.06.2018

Gammel forurensning - snart historie

Skipsverftstomta i Tromsø har vært en av landsdelens mest forurensede eiendommer.  Nå er det snart historie.


18.01.2018

Søk penger til å rydde opp i marin forsøpling

80 millioner kroner skal deles ut fra Miljødirektoratet til lag, organisasjoner og bedrifter som vil rydde opp i marin forsøpling. Fylkesmannen oppfordrer tromsværingene til å søke!


25.08.2017

Midler til oppryddingstiltak i forurenset grunn og sjøbunn

Nå er det mulighet for å søke Miljødirektoratet om midler til opprydding i forurenset grunn og sjøbunn. Fristen for å søke er 15. oktober 2018.


21.04.2017

Setermoen skyte- og øvingsfelt - utslippstillatelse

Forsvarsbygg, som forvalter av forsvarssektorens eiendommer, bygg og anlegg, fikk 18.04.2017 utslippstillatelse etter forurensningsloven for Setermoen skyte- og øvingsfelt i Bardu kommune.


03.03.2017

Søk penger til opprydding av marin forsøpling

Miljødirektoratet deler ut 35 millioner til tiltak mot forsøpling i havet og langs kysten. Frist 16. mars.


20.01.2017

Nye retningslinjer for støy

Det har kommet nye retningslinjer for å behandle støy i arealplanlegging. Hensikten er å forebygge støyplager.


23.11.2015

Invitasjon til Miljømila 2016

Fylkesmannen inviterer ordførere, saksbehandlere og andre med interesse for temaene på seminaret Miljømila den 17. og 18. februar på Scandic Ishavshotel, Tromsø.


03.07.2015

Knuseverk Workintoppen

Elvenes Maskin AS drifter knuseverket i Workintoppen.

 

Knuseverket kan driftes fra klokken 07:00-18:00 på hverdager og fra klokken 09:00-15:00 på lørdag.

 

 


Flere nyheter