Pengestøtte til bevaring og forvaltning av laks, sjøørret og sjørøye

Fylkesmannen deler ut midler fra fiskefondet. Fristen for å søke er 15. januar 2019.

Det er nå åpnet opp for å søke om midler fra fiskefondet. Tilskuddsordningen skal bidra til å legge til rette for god forvaltning av bestandene av laks, sjøørret og sjørøye i Troms fylke.

Midler til hva?

Tilskudd kan blant annet gis til laksetrapper, tiltak for å bedre tilgangen til fiske for allmennheten, informasjon, spesielle driftsutgifter til fiskefremmende formål, driftsplanlegging, og til forvaltningsrelaterte forskning- og overvåkingsprosjekt.

Du finner mer informasjon om ordningen i margen til høyre.

Hvem kan søke?

Målgruppen for ordningen er private lag og organisasjoner (fiskerlag, grunneierlag og jeger- og fiskerforeninger), forskningsinstitusjoner, kommuner og interkommunale organ.

Hvor skal søknaden sendes?

Søknad om tilskudd skal sendes via Miljødirektoratets elektroniske søknadssenter. Søknadsfristen er 15. januar 2019. Rett utfylling i søknadssenteret oppfyller kravet til innhold i søknaden.

Dersom søknaden inneholder flere prosjekter, må hvert prosjekt spesifiseres. Tilskuddssøknader til tekniske fiskeforsterkingstiltak skal inneholde opplysninger om området der tiltaket er lokalisert. Vi gjør oppmerksom at det kan komme krav at søknaden er basert på en ferdig driftsplan eller stille som vilkår at driftsplan blir utarbeidet.

Om fiskefondet

Fiskeavgiften som fiskerne betaler er med på å gi viktig bidrag for å sikre god forvaltning av laks, sjøørret og sjørøye. Dette er kollektive midler som kommer samfunnet og allmennheten til gode. Hvert år betaler rundt 70 000 personer fiskeravgiften og tilfører dermed Statens fiskefond i størrelsesorden 15 millioner.

I de tre siste årene har størrelsen på fiskefondet som Fylkesmannen i Troms disponerer, variert mellom kr. 500 000 - 600 000,-.