Vellykka gjennomføring av rotenonbehandlingen

Vassdragene i Skibotnregionen er med stor sannsynlighet kvitt parasitten Gyrodactylus salaris etter kjemisk behandling med rotenon i 2015 og 2016. 

Veterinærinstituttet har levert sluttrapporten om tiltak mot lakseparasitten.

«Behandlingene foregikk som planlagt, under gunstige vær- og vannføringsforhold og sannsynligheten for å ha lyktes med bekjempelsen av parasitten i Skibotnregionen vurderes som stor», står det i rapporten.

Om vassdragene er fri for parasitten vet vi ikke med sikkerhet før om tre til fem år. Det vil friskmeldingsprogrammet avdekke.

Veterinærinstituttet har vært ansvarlig for planlegging, gjennomføring, og rapportering av tiltakene. Fylkesmannen i Troms har vært tiltakshaver og Miljødirektoratet oppdragsgiver. Prosjektet har vært finansiert med bevilgninger over Statsbudsjettet.

Friskmeldingsprogram

Nå er det satt i gang friskmeldingsprogram som skal dokumentere at G. salaris er utryddet i vassdragene i regionen. Friskmelding av vassdrag som er behandlet mot G. salaris foregår ved at laksunger undersøkes to ganger årlig over en tidsperiode på fem år etter endt behandling. Hvis parasitten ikke påvises i denne perioden kan vassdraget friskmeldes. Det er Mattilsynet som fastsetter tidspunkt for friskmelding. 

Brukte nye behandlingsmetoder

Gjennomføring av behandlingen har vært basert på omfattende og systematisk kartlegging av alle vannforekomster som har kunne huse vertsfisk for parasitten. I tillegg går det fram av rapporten at forbedringer i behandlingsmetoder, strategier samt gjentatt fullskala kjemisk behandling to påfølgende år som vesentlig faktorer for å lykkes.

Sluttrapporten og vedlegget til rapporten oppsummerer behandlingsopplegget med utredning, kartlegging, planlegging og gjennomføring av tiltakene.

Kontaktpersoner

Gyrodactylus salaris

Det har vært gjennomført forsøk å utrydde parasitten fra vassdrag i regionen ved hjelp av rotenonbehandling i 1988 og i 1995 uten å lykkes. I år 2000 ble parasitten påvist i Signaldalselva innerst i samme fjordsystem. I begge de smittede vassdragene har parasitten medført en betydelig nedgang i laksebestandene, på samme måte som man har sett i andre infiserte vassdrag i Norge. 

I 2015 og 2016 ble det gjennomført ny kjemisk behandling med rotenon for å bekjempe G. salaris i regionen. 

Parasitten ble sannsynligvis introdusert til Skibotnelva med dumping av infisert fisk fra en smolttransport fra Umeå-området i 1976. 

Friskmeldingsprogram

Friskmeldingsprogrammet skal dokumentere at G. salaris er utryddet i vassdragene i regionen. Friskmelding av vassdrag som er behandlet mot G. salaris foregår ved at laksunger undersøkes to ganger årlig over en tidsperiode på fem år etter endt behandling. Hvis parasitten ikke påvises i denne perioden kan vassdraget friskmeldes. Det er Mattilsynet som fastsetter tidspunkt for friskmelding. 

Reetablering

Det pågår nå arbeid med å bygge opp igjen bestandene av laks, sjøørret og sjørøye . Reetableringsprosjektet er en oppfølging av bekjempelsen av lakseparasitten G. salaris. Det overordnete målet med reetableringsprosjektet er å bygge opp levedyktige fiskebestander. Hvis reetablering av fiskebestandene går etter planen, kan friskmelding forventes tidligst i 2021. 

Organisering

Reetableringsprosjektet styres av regional koordineringsgruppe bestående av representanter fra Miljødirektoratet, Fylkesmannen i Troms og Mattilsynet i Troms. Veterinærinstituttets prosjektleder for reetableringsarbeidet er sekretær i gruppa. Det er også etablert lokal reetableringsgruppe bestående lokale representanter.