Hopp til innhold

Gyrodactylus salaris

Det har vært gjennomført forsøk å utrydde parasitten fra vassdrag i regionen ved hjelp av rotenonbehandling i 1988 og i 1995 uten å lykkes. I år 2000 ble parasitten påvist i Signaldalselva innerst i samme fjordsystem. I begge de smittede vassdragene har parasitten medført en betydelig nedgang i laksebestandene, på samme måte som man har sett i andre infiserte vassdrag i Norge. 

I 2015 og 2016 ble det gjennomført ny kjemisk behandling med rotenon for å bekjempe G. salaris i regionen. 

Parasitten ble sannsynligvis introdusert til Skibotnelva med dumping av infisert fisk fra en smolttransport fra Umeå-området i 1976. 

Friskmeldingsprogram

Friskmeldingsprogrammet skal dokumentere at G. salaris er utryddet i vassdragene i regionen. Friskmelding av vassdrag som er behandlet mot G. salaris foregår ved at laksunger undersøkes to ganger årlig over en tidsperiode på fem år etter endt behandling. Hvis parasitten ikke påvises i denne perioden kan vassdraget friskmeldes. Det er Mattilsynet som fastsetter tidspunkt for friskmelding. 

Reetablering

Det pågår nå arbeid med å bygge opp igjen bestandene av laks, sjøørret og sjørøye . Reetableringsprosjektet er en oppfølging av bekjempelsen av lakseparasitten G. salaris. Det overordnete målet med reetableringsprosjektet er å bygge opp levedyktige fiskebestander. Hvis reetablering av fiskebestandene går etter planen, kan friskmelding forventes tidligst i 2021. 

Organisering

Reetableringsprosjektet styres av regional koordineringsgruppe bestående av representanter fra Miljødirektoratet, Fylkesmannen i Troms og Mattilsynet i Troms. Veterinærinstituttets prosjektleder for reetableringsarbeidet er sekretær i gruppa. Det er også etablert lokal reetableringsgruppe bestående lokale representanter.