Fiskeforvaltning

Fylkesmannen har ansvar for forvaltningen av laks, sjøørret og sårbare bestander av innlandsfisk.

Fylkesmannen har også ansvaret for alle fiskearter i forhold til vassdragsregulering. Fylkesmannen samler inn fangststatistikk fra laks- og sjøørretfisket, registrerer deltakelse i sjølaksefisket og deler ut tilskudd fra det statlige fiskefondet. Overvåking er viktig for å kunne ta vare på og styrke fiskebestandene. Fylkesmannen har tett kontakt med grunneiere og jakt- og fiskelag, og samarbeider tett med politiet, Statens naturoppsyn og Kystvakten om oppsyn med fiskeressursene.

Miljødirektoratet har ansvar for fiskereguleringer i elv og sjø, og utarbeider forskrifter for fiske av laks og sjøørret.

Fylkeskommunen har ansvar for innlandsfisk av ikke-truede bestander. Fylkeskommunen har også ansvar for tildeling av fiskeoppdrettskonsesjoner.

Vis mer


21.06.2018

Meld inn fangst av rømt oppdrettsfisk

Dersom du fanger eller observerer rømt oppdrettslaks i elv eller sjø, meld ifra til Fiskeridirektoratets døgnåpne vaktsentral på telefon: 55 23 83 37/911 03 277.


16.01.2018

Vellykka gjennomføring av rotenonbehandlingen

Vassdragene i Skibotnregionen er med stor sannsynlighet kvitt parasitten Gyrodactylus salaris etter kjemisk behandling med rotenon i 2015 og 2016. 


23.11.2017

Tilskudd til fiskeformål 2018

Fylkesmannen deler ut midler fra fiskefondet. Fristen for å søke er 15. januar 2018.


01.06.2017

Mistanke om ulovlig fiske etter truet fiskeart i Ostuelva

Fylkesmannen har via sosiale medier fått mistanke om at det foregår ulovlig fiske etter storørret i Indre Troms. Fiske her er en direkte trussel mot den sårbare bestanden.


03.04.2017

Ekstra kontroll før utplanting av rogn

Bestandene av laks, sjøørret og sjørøye skal bygges opp igjen i vassdragene som ble rotenonbehandlet i Skibotnregionen 2015-2016.


16.03.2017

Forbudt å fiske i sjøen utenfor Skibotnelva og Signaldalelva

Nå er det ikke lov å fiske etter laks, sjøørret og sjørøye utenfor Skibotnelva og Signaldalelva. For at fiskebestandene raskest skal bygge seg opp må de fredes etter rotenonbehandlingene i 2015 og 2016.


16.03.2017

Registrering av sjølaksefiske i 2017

Alle som ønsker å fiske etter laks, sjøørret og sjørøye med faststående garnbruk i sjøen må registrere sitt fiske. Registrering er nå åpen. Fristen er 20. mai. 


01.08.2016

Fisketider for vassdrag i Troms

Vi er midt i sesongen for fiske etter laks, sjøørret og sjørøye. Her finner du informasjon om fisketider og regler for vassdrag i Troms.


11.07.2016

Kameraovervåkning i Finnsætervassdraget

Det første året med videokamera i Finnsætervassdraget har gitt grunneierlaget verdifull kunnskap om fiskebestanden der. I fjor monterte de kameraet etter at de fikk pengestøtte fra Fylkesmannen i Troms.


07.07.2016

Miljødirektoratet stenger fisket etter laks i Signaldalselva

Miljødirektoratet har vedtatt å stenge fisket etter laks i Signaldalselva fra og med 7. juli 2016. Årsaken er behovet for mest mulig stamfisk av laks fra Signaldalselva til reetableringsarbeidet som skal gjennomføres etter at behandlingen mot  lakseparasitten Gyrodactylus salaris i vassdraget er avsluttet.


Flere nyheter