Miljø og klima

Et overordnet mål for alt miljøarbeid er bærekraftig utvikling. Miljøvern er et omfattende fagfelt som dekker alt fra arealforvaltning og forebygging av forurensning til kartlegging av naturmangfold, klimatiltak og forvaltning av fisk og vilt.

Alle sektorer har et ansvar for å ta hensyn til miljøet i sin egen virksomhet. Fylkesmannen skal bidra til at regjeringens miljø- og arealpolitikk blir gjennomført på regionalt og lokalt nivå. Kommunene har en sentral rolle i miljøvernarbeidet. Veiledning og oppfølging av kommunene er derfor en viktig oppgave for oss. 

Vis mer


12.09.2018

Elever skjøtter Bergsøyan

Elever fra Senja videregående skole Naturbruk, ryddet tidligere denne uka gran i Bergsøyan landskapsvernområde. Jobben var et oppdrag fra Fylkesmannen i Troms.


11.09.2018

Regler for droner i verneområder

Flere og flere ønsker å fly drone for å filme og ta bilder i flott natur. I noen nasjonalparker er det ikke lov på grunn av vern av spesielle og viktige naturverdier, som for eksempel dyreliv og friluftsliv. Men det finnes unntak.


28.08.2018

Høring av søknad etter forurensningsloven Botnhamn i Lenvik kommune

Lenvik kommune søker om mudring og utfylling, samt peling,  i sjø over forurensede sedimenter ved gårdsnr./bruksnr. 106/290 ved Botnhamn. Hensikten med tiltaket er å utdype havneområdet og utarbeide landareal for vei, lagring og parkering. 


06.07.2018

Regler for multeplukking i nord

I de nordligste fylkene er det spesielle regler for multeplukking. Stort sett kan man plukke det man vil, men det er for eksempel forbudt å plukke multer dersom grunneier har satt opp skilt om det.


05.07.2018

Verner 14 viktige skoger i Troms

Ånderdalen nasjonalpark er utvidet, og 13 nye skogreservat opprettet. De nye skogvernområdene er viktige for et stort antall skogtyper og truede arter.


04.07.2018

Flere mottaksanlegg for farlig avfall bryter miljøreglene

Fylkesmannen i Troms er ferdig med tilsyn av syv anlegg som mottar og mellomlagrer farlig avfall. Avfall deklarert på feil produsent og mangelfulle skriftlige rutiner er blant avvikene som ble funnet.


29.06.2018

Forvaltningsplan Bergsøyan

Forvaltningsplanen for Bergsøyan landskapsvernområde på yttersida av Senja er på høring til 3. september. Alle som vil kan uttale seg om planen.


21.06.2018

Meld inn fangst av rømt oppdrettsfisk

Dersom du fanger eller observerer rømt oppdrettslaks i elv eller sjø, meld ifra til Fiskeridirektoratets døgnåpne vaktsentral på telefon: 55 23 83 37/911 03 277.


12.06.2018

Protokoller fra møter i rovviltnemnda

Rovviltnemnda i region 8 har behandlet klage på vedtak om kvote for lisensfelling av jerv. Protokoll fra behandlingen kan leses her.


25.05.2018

Saklister – møter i rovviltnemnda

Rovviltnemnda for region har behandlet klage på vedtak om kvote for lisensfelling av jerv.


Flere nyheter Få nyhetsvarsel