Ut på vidda: Lïerehtimmie jïh hoksedïenesjh båatsosne

(Guvvie: Ørjan Bertelsen)
(Guvvie: Ørjan Bertelsen)

Ut på vidda akte faalenasse lïerehtimmie- jïh hoksedïenesji bïjre båatsosne. Prosjekte lea aalkoeboelhken, daelie daerpiesvoetem tjïelkesibie tjïeltine. Ulmine edtjebe daejtie dïenesjidie faalehtidh maanide, noeride, geerve jïh voeres almetjidie lïhke båetijen aejkien.


04.05.2017

Hijven biejjiefaalenassh sjïehteladtedh saemien voeresidie

Teemagærjetje «Aldring og helse – Nasjonal kompetansetjeneste» lea dïrrege dutnjien mij edtja hijven healsoe- jïh hoksedïenesjh vedtedh saemien voeresidie.Kontaktpersoner

«Prosjekte Ut på vidda»

Ut på vidda vuartesje guktie båatsoe maahta lïerehtimmie- jïh hoksedïenesjh evtiedidh jïh faalehtidh, jïh mejtie tjïelth jïh staate sijhtieh dïenesjidie åestedh.

Prosjekte golme jaepieh vaesieh jïh lea nasjonaale. Laanteburrie- jïh beapmoedepartemeente jïh Nöörjen Båatsoesaemiej Rijhkesiebrie prosjektem eekie. Saemiedigkie jïh Tjïelte- jïh orrestimmiedepartemeente leah meatan stuvremedåehkesne prosjekteaajhterigujmie ektine. Tromsen Fylhkenålma lea prosjekten aajhtere jïh tjaelemesijjie.

Ut på vidda feerhmie mijjen vïjhte båatsoefylhkh: Finnmaarhke, Tromse, Nordlaante, Noerhte-Trööndelage jïh Åarjel-Trööndelage.