Hopp til innhold

«Prosjekte Ut på vidda»

Ut på vidda vuartesje guktie båatsoe maahta lïerehtimmie- jïh hoksedïenesjh evtiedidh jïh faalehtidh, jïh mejtie tjïelth jïh staate sijhtieh dïenesjidie åestedh.

Prosjekte golme jaepieh vaesieh jïh lea nasjonaale. Laanteburrie- jïh beapmoedepartemeente jïh Nöörjen Båatsoesaemiej Rijhkesiebrie prosjektem eekie. Saemiedigkie jïh Tjïelte- jïh orrestimmiedepartemeente leah meatan stuvremedåehkesne prosjekteaajhterigujmie ektine. Tromsen Fylhkenålma lea prosjekten aajhtere jïh tjaelemesijjie.

Ut på vidda feerhmie mijjen vïjhte båatsoefylhkh: Finnmaarhke, Tromse, Nordlaante, Noerhte-Trööndelage jïh Åarjel-Trööndelage.