Hvordan gjennomføres konsekvensutredninger for tema reindrift?

Reindriftens Utviklingsfond (RUF) har finansiert forskningsprosjektet "Konsekvensutredninger i reindriften. En evaluering". En populærvitenskapelig artikkel som sammenfatter prosjektet og en vitenskapelig artikkel av prosjektmedarbeider Winge er nå offentliggjort.

Prosjektet har fått finansiering fra Reindriftens Utviklingsfond i perioden 2013 til 2015. Formålet med prosjektet har vært å se på hvordan gjennomføring av konsekvensutredninger (KU) fungerer i forhold til reindriftsinteressene.

Prosjektet skulle blant annet se på hvordan reindriftas arealinteresser vurderes og framstilles i KU'er med tema reindrift, og hvorvidt de får gjennomslag i saks- og planprosesser. De skulle videre vurdere regelverket og hvordan den fungerer i praksis og se om det er muligheter for forbedringer.

Prosjektet har blant annet aktualisert det faktum at det skal svært lite til for å utløse KU-plikt i verdifulle reindriftsområder, men at dette avgjøres av tiltakshaver og ansvarlig myndighet (som oftest kommunen) på et svært tidlig tidspunkt i saksbehandlingen. Selv om kommunen skal varsle Fylkesmannens reindriftsavdeling, åpner dette for at det kan gjøres vurderinger uten tilstrekkelig kunnskap, og at det legges størst vekt på det som fremmer utbyggingshensyn. Dette er en faktor som man kan se for seg er medvirkende til at det ofte oppleves som at reindriften kommer sent inn i planprosessen og er "vanskelig". I praksis er reindrifta prisgitt det aktuelle forvaltningsorganets evne og vilje til å stille krav til reindriftsfaglig kompetanse og et utredningsopplegg som sikrer at reindriftssamenes kunnskaper inngår i utredningene.

Den rettslige analysen konkluderer med at reindrifta har en viss beskyttelse i gjeldende regelverk samtidig som den i stor grad er prisgitt myndighetenes skjønn. Reindrift er også et pliktig utredningstema slik at vedtak kan bli underkjent når utredning ikke foreligger, men burde ha gjort det. Videre er ikke forskjellen på KU-pliktige og ikke-KU-pliktige planer/tiltak så stor.

Prosjektet har også sett på en del utbyggingssaker og konstaterer at selv om det gjøres mange gode utredninger som ivaretar reindriftssamenes kunnskap på en tilfredsstillende måte, så finnes det på feltet KU og reindrift: (1) utredere med utilstrekkelig reindriftsfaglig kompetanse, og (2) forskere/utredere som ikke holder forskningsetisk standard. Dette er et problem som bidrar til å undergrave intensjonen med KU-reglene.