Ny veileder for tilleggsfôring av rein

Mange reinbeitedistrikt og siidaandeler har praktisert tilleggsfôring gjennom mange år. Infofolderen er utarbeidet på bakgrunn av denne erfaringsbaserte kunnskapen, supplert med kunnskap fra forskning på reinens fordøyelse og evne til å utnytte ulike typer tilleggsfôr.
Mange reinbeitedistrikt og siidaandeler har praktisert tilleggsfôring gjennom mange år. Infofolderen er utarbeidet på bakgrunn av denne erfaringsbaserte kunnskapen, supplert med kunnskap fra forskning på reinens fordøyelse og evne til å utnytte ulike typer tilleggsfôr.

Veilederen fra NIBIO handler om hvordan reinen kan tilleggsfores når det er vanskelige snø- og isforhold, og under samling og flytting av flokken. Last ned veilederen her. 

Utdrag fra veilederen:

Hvorfor tilleggsfõre reinen?

  • For å sikre næringstilgangen når beitene blir utilgjengelige på grunn av vanskelige snø- og isforhold
  • Når reinen skal oppholde seg i kortere eller lengre perioder i samlings-, eller kalvingsgjerdet
  • På fritt beite for å holde reinen samlet for å redu­sere tap av rein til rovvilt
  • For å øke tamhetsgraden i reinflokken samt lette arbeidet med samling og flytting av reinen
  • NB: Tilleggsfôring er ikke et tiltak for å opprettholde en større reinflokk enn det er tilgjengelige beiteres­surser til i et normalår.

Norsk Institutt for Bioøkonomi (NIBIO) har utgitt en veilederen. Den er finansiert av Reindriftens Utviklingsfond (RUF) og Fylkesmannen i Troms (midler til forebyggende tiltak mot rovviltskader og konfliktdempende tiltak).

Veilederen får du her

Her kan du laste ned en digital versjon.

Om du ønsker et trykt eksemplar av veilederen, kan det hentes på våre kontor i Tromsø og Andselv. Kontakt oss på forhånd:

Ellen Margrethe Oskal
fmtremo@fylkesmannen.no
+47 77642183