Spesielle miljøtiltak (SMIL)

Formålet med SMIL-ordningen er å ivareta natur- og kulturminneverdiene i jordbrukets kulturlandskap, samt å redusere forurensningen fra jordbruket, utover det som blir forventet gjennom vanlig jordbruksdrift. Prosjektene og tiltakene skal prioriteres ut fra lokale målsetninger og strategier.

SMIL i 2017

Det er på landsbasis satt av kr 95 mill. til SMIL i 2017, mens Troms ved årsskiftet hadde kr. 3,7 mill. til rådighet til SMIL. Tildeling SMIL for 2017 til Troms var på kr. 1,2 mill.

I 2015 ble SMIL-ordningen avgrenset til søkere som var berettiget produksjonstilskudd. En utilsiktet følge av dette var at eiere av landbrukseiendommer, som hadde leid bort alt areal, ikke lengre kunne søke om SMIL-midler.

Fra 2017 er forskriften endret slik at også eiere som ikke selv driver arealene likevel kan søke om SMIL-tilskudd dersom det drives en tilskuddsberettiget produksjon på landbrukseiendommen.

Andre endringer i 2017 for SMIL, vedtatt i jordbruksoppgjøret 2017/2018, er at midlene kan benyttes til å bekjempe og hindre spredning, av fremmede skadelige arter, for eksempel tromsøpalme, lupiner, bjørnekjeks, sitkagran og kjempespringfrø, i jordbrukets kulturlandskap.

Kommunens prioriteringer

Kommunene utarbeider lokale tiltaksstrategier for bruk av midler til spesielle miljøtiltak (SMIL) i dialog med næringsorganisasjonene i den enkelte kommune. I tiltaksstrategiene beskrives utfordringer, lokale behov og mål for landbrukets miljøinnsats. I tillegg beskrives prioriteringene for bruk av midler i en 4-års periode.

Hvilke tiltak omfatter SMIL-ordningen?

Planleggings- og tilretteleggingsprosjekter
Igangsetting og gjennomføring av prosesser som leder fram til gode og konkrete kulturlandskaps- og forurensningstiltak. Gjennom samarbeid over større områder, for eksempel langs et vassdrag eller ei grend, legges forholdene til rette for å løse miljøutfordringer i fellesskap. Formålet med slike prosjekter er å få en helhetlig og samordnet innsats på miljøområdet, og bidra til prosesser som sikrer en bredest mulig involvering og forankring i miljøarbeidet.

Det er viktig å sikre at tiltakene som kommer fram i planleggingsprosjektet, faktisk kan gjennomføres. Derfor må alle grunneiere som prosjektet berører, gi skriftlig godkjenning før søknad blir godkjent.

Kulturlandskapstiltak
Det kan gis tilskudd til gjennomføring av tiltak som gjennom skjøtsel, vedlikehold og istandsetting ivaretar natur- og kulturminneverdier i jordbrukets kulturlandskap. Ordningen omfatter blant annet tiltak som:

  • ivaretar biologisk mangfold og gammel kulturmark. Eksempler: Restaurering av slåtteeng, dammer, artsrikt innmarksbeite
  • ivaretar kulturminner og kulturmiljøer. Eksempler: Istandsetting av verneverdige bygninger, kulturminner og seteranlegg (ikke freda bygninger)
  • tilrettelegger for større tilgjengelighet og opplevelser i landskaper. Eksempler: Rydding av stier og gamle veifar i jordbrukets kulturlandskap

Forurensningstiltak
Det kan gis tilskudd til gjennomføring av tiltak som bidrar til å redusere forurensning fra jordbruket. Dette er tiltak som reduserer risikoen for erosjon på jordbruksarealer og i vannløp, som reduserer avrenning av næringsstoffer fra jordbruksarealer eller som reduserer forurensende utslipp fra jordbruket til jord, luft og vann. Eksempler på tiltak er:

  • Utbedring og supplering av hydrotekniske anlegg, for eksempel graving av åpne kanaler som før har vært lukka
  • Spesielle bygningsmessige miljøtiltak i eller i tilknytning til eksisterende driftsbygning/opplegg
  • Etablering av vegetasjonssoner, fangdammer, andre økologiske rensetiltak samt miljøplantinger/leplanting som hindrer avrenning til vassdrag og kyst
  • Kumdammer for å utbedre hydrotekniske anlegg og rense overflatevann og hindre avrenning til vassdrag og kyst

Les mer om ordningen i forskrift og rundskriv.

14.11.2017

SMIL-midler til rådighet i Troms

Det er fortsatt SMIL-midler til rådighet i Troms. Har du forslag til gode miljøtiltak på din landbrukseiendom eller i et verdifullt kulturlandskap i ditt nærområde, ta kontakt med landbruksansvarlig i din kommune.