Miljøtiltak - kulturlandskap og forurensning


17.08.2018

Åpning av Skallan-Rå utvalgte kulturlandskap i jordbruket

Åpningen av Skallan-Rå utvalgte kulturlandskap i jordbruket ble markert 16.august med oppstart ved kulturstien fra Skallan til Rå, og selve innvielsen i Sommerfjøsgrenda i Kvæfjord kommune.


13.08.2018

God drenering gir god produksjon

Å stelle godt med jorda er viktig for god planteproduksjon. Mye jordbruksjord har dårlig naturlig drenering og det er da lurt å gjøre noen tiltak for å bedre dreneringstilstanden. Norsk landbruksrådgiving Nord- Norge har laget ni faktaark med gode tips og råd.


30.07.2018

Søk regionale miljøtilskudd

Har du gård og mottar produksjonstilskudd, da kan du søke om tilskudd til miljøtiltak nå.


15.06.2018

Regionale miljøtiltak 2018

Jordbruksavtalen økte ramma for RMP-tilskuddet til Troms fra 9,3 mill til 10,1 millioner kroner. Økningen er spesifisert til tiltaket bratt areal og setring, samt noe til generell økning. Jordbruksavtalen sier også at alle fylker skal innføre tilskudd til nedlegging/nedfelling av husdyrgjødsel. Dette er ordninger som er innført i vårt program siden 2013.


06.04.2018

Utlysning av midler til tiltak i det utvalgte kulturlandskapet Skallan-Rå 2018

Fylkesmannen i Troms har for 2018 fått tildelt kr. 900 000 til tiltak i det utvalgte kulturlandskapet Skallan-Rå i Kvæfjord kommune, og kr. 700 000,- til Skárfvággi / Skardalen utvalgte kulturlandskap i Gáivuona suohkan/Kåfjord kommune.


02.02.2018

Utlysning prosjektstøtte til klima- og miljøtiltak i landbruket Troms 2018

Fylkesmannen i Troms har for 2018 fått tildelt 280 000 kr til å støtte prosjekter knyttet til kunnskapsutvikling og kunnskapsformidling om klima og miljø i landbruket. Alle som arbeider med kunnskapsutvikling eller kunnskapsformidling kan søke støtte fra programmet. Frist for å søke på midlene er 15. mars 2018.


06.09.2017

Skallan - Rå utvalgte kulturlandskap

I 2017 ble området fra Skallan til Rå utpekt til et utvalgt kulturlandskap i jordbruket av Landbruks- og matdepartementet og Klima- og miljødepartementet.


24.04.2017

Agronominytt vår 2017

Første utgave av Agronominytt er nå publisert. I denne utgaven kan du lese om blant annet nye norske potetsorter, hvilke jordbærsorter som anbefales og du får gode tips om jordarbeiding.


08.03.2017

Utlysning midler til klima- og miljøtiltak 2017

Fylkesmannen i Troms har for 2017 fått tildelt kr 280 000 til regional oppfølging av Klima- og miljøprogrammet. Frist for å søke på midlene er 1. april 2017.


03.05.2016

Årsak til dårlig drenering

NIBIOs avdeling for jordkartlegging har kommet med et nytt faktaark om drenering. Det tar for seg mulige årsaker til dårlige dreneringsforhold.


Flere nyheter