Kontroll

Fylkesmannen har det regionale ansvaret for at tilskudd innen landbruks- og reindriftsområdet brukes i samsvar med forutsetningene og forvaltes i henhold til gjeldende lover og regler. 

Reglementet for økonomistyring i staten gir hjemmel til å gjennomføre forvaltningskontroll i kommunene. Forskrifter etter jordloven og forskrifter til reindriftsavtalen gir hjemmel til å gjennomføre kontroll av foretak. 


18.05.2017

Forvaltningskontroller i 2017

Fylkesmannens landbruksavdeling skal følge opp kommunenes forvaltning ved å gjennomføre forvaltningskontroller.


29.09.2016

Forvaltningskontroll - Dyrøy, Sørreisa og Skjervøy kommune

Den 3., 4. og 11. oktober vil det bli foretatt forvaltningskontroll av henholdsvis Dyrøy, Sørreisa og Skjervøy kommune sin landbruksforvaltning. Kontrollen retter seg spesielt mot tilskuddsforvaltningen av produksjonstilskudd, gårdskart, tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket og tilskudd til avløsning ved sykdom og fødsel mv.


25.07.2016

Foretakskontroll 2016 - Husdyrkonsesjon

Fylkesmannen i Troms holder for tiden på med kontroll av husdyrkonsesjonsregelverket.


13.06.2016

Informasjon om kontroll i 2016

I tråd med Kommunal- og moderniseringsdepartementets virksomhets- og økonomiinstruks og tildelingsbrev vil Fylkesmannen i Troms, også i år, ha økt fokus på effektiv og korrekt lov- og tilskuddsforvaltning.


18.05.2016

Forvaltningskontroll - Balsfjord og Tromsø kommune

Den 30. og 31. mai 2016 vil det bli foretatt forvaltningskontroll av Balsfjord og Tromsø kommune sin landbruksforvaltning. Kontrollen retter seg spesielt mot tilskuddsforvaltningen av produksjonstilskudd, gårdskart og spesielle miljøtiltak i jordbruket.


18.05.2016

Foretakskontroll 2016 - Tidligpensjon

Fylkesmannen i Troms holder for tiden på med kontroll av tidligpensjonsmottakeres inntekter. 15 av 16 personer som mottok tidligpensjon i 2014 er tilskrevet.


15.09.2015

Foretakskontroll 2016 - miljøplan og grovfôrsalg

Fylkesmannen i Troms har i 2016 gjennomført foretakskontroll på miljøplan trinn 1 og salg av grovfôr, for kommunene Balsfjord og Tromsø.


22.05.2015

Foretakskontroller i 2015

Fylkesmannen i Troms gjennofører foretakskontoll i 2015 på Miljøplan trinn 1 og salg av grovfôr.