Jordvern

Vi trenger dyrket og dyrkbar jord for å sikre matforsyning på lang sikt. Derfor bør vi i størst mulig grad unngå å bygge veier, boliger og industribygg på dyrket mark. Jordvern innebærer å sikre at den beste jorda fortsatt brukes til å dyrke mat, og ikke blir omdisponert til andre formål.

Presset på matjordarealer varierer mye fra region til region, med overskudd av arealer, gjengroing og dårlig vedlikehold i enkelte områder, og underskudd, nedbygging, mangel på arealer til å spre husdyrgjødsel og høye leiepriser i andre områder.

De delene av landet med byer og tettsteder som vokser mest, har også de mest produktive jordbruksområdene. De siste 50 årene er det omdisponert mer enn en million dekar jordbruksareal til andre formål. I arealplanleggingen må utbyggingsbehov, transportsystemer, grønnstruktur, friluftsinteresser, biologisk mangfold og kulturminnevern vurderes samlet. 

Vis mer


12.09.2017

Ti bud for jordvern

NIBIO har gitt ut ei brosjyre som belyser jordvern både internasjonalt og nasjonalt. Brosjyren er lagd til alle som trenger mer kunnskap om matjorda og hvordan vi kan ta vare på den.


09.08.2017

To kandidater fra Troms nominert til nasjonal jordvernpris

Harstad kommune og Troms fylkeskommune er blant de 23 kandidatene som er nominert til prisen.


22.02.2017

Nasjonal jordvernpris 2017

Fylkesmannen ber om forslag på kandidater fra Troms til årets jordvernpris. Frist for å sende inn forslag er 15. mars 2017.