Jordbruk

Jordbruk omfatter dyrking av planter og husdyrhold. Jordbruksarealet i Norge utgjør omtrent tre prosent av landarealet, og det er store variasjoner mellom fylkene.

Fylkesmannen skal bidra til at jordbrukspolitikken blir realisert

Fylkesmannen skal bidra til at den nasjonale jordbrukspolitikken blir gjennomført ved hjelp av informasjon, forvaltning av virkemidler og lokalt tilpassede tiltak. Fylkesmannens oppgaver innen jordbruk er i hovedsak knyttet til forvaltning av tilskudds- og erstatningsordninger.

Fylkesmannen gir råd og informerer om virkemiddelbruk overfor kommunene, landbruksrådgivningen og næringsutøvere innen jord- og hagebruk. Fylkesmannen skal fungere som initiativtaker og pådriver for verdiskapning og utvikling innen sektoren. 

Vis mer


16.08.2018

Klimaendringenes påvirkning på landbruket - rapport

Klimaendringene byr på muligheter og utfordringer for det norske landbruket. For å dra nytte av mulighetene og håndtere utfordringene er det viktig å gjøre tilpasninger. Det kan for eksempel være å ta i bruk nye sorter for å utnytte en lengre vekstsesong eller sørge for bedre drenering for å unngå skader på jorda som følge av økt nedbør. Dette kommer frem i rapporten Klimaendringenes påvirkning på landbruket i Norge innenfor ulike klimasoner utarbeidet av i forskere ved Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO).


24.07.2018

Normal grovfôravling i Troms

Første slåtta i Troms er ferdig. Fylkesmannens inntrykk er at det er et tilnærmet normalår når det gjelder grovfôr her i fylket, i motsetning til sørpå.


11.10.2017

Frist for å søke erstatning for avlingssvikt - 31. oktober

Vanskelige vinterforhold og en kald sommer har gjort at mange bønder i Troms har fått dårlige grovfôravlinger i år. Om du er av de som har fått betydelig reduksjon i avling, kan du søke om erstatning for avlingssvikt. Husk søknadsfristen 31. oktober.


23.06.2017

Sammen om brannvern på Landbruksmessa

Tromsø brann og redning, Balsfjord brann og redning, Mattilsynet og Fylkesmannen i Troms stiller sammen på stand på Landbruksmessa i Balsfjord for å sette fokus på brannberedskap i landbruksbygg.


22.06.2017

Agronominytt sommer 2017

Landbruk Nord og NLR Nordland er ute med ny utgave av Agronominytt.


03.08.2016

Ny forskrift om erstatning etter offentlige pålegg i plante- og husdyrproduksjon

Landbruks- og matdepartementet har fastsatt ny forskrift om erstatning etter offentlige pålegg i plante- og husdyrproduksjon. 


24.06.2016

Avlingsskadeerstatning er betinget av at skaden meldes tidlig

Jordbruksforetak med vesentleg avlingssvikt kan søke om erstatning. Avlingssvikten må ha en klimatisk årsak som det ikke er mulig å sikre seg mot. For å få erstatning er det et absolutt krav om at du må gi melding til kommunen straks du blir klar over at en klimabetinget skade har skjedd eller kan oppstå. Du har ikke krav på erstatning dersom melding om skade ikke blir gitt til rett tid.


03.05.2016

Årsak til dårlig drenering

NIBIOs avdeling for jordkartlegging har kommet med et nytt faktaark om drenering. Det tar for seg mulige årsaker til dårlige dreneringsforhold.


25.08.2015

Samråd i landbruksfamilien

Formålet med samrådet er informasjonsutveksling, drøfte felles problemstillinger og bidra til samordning av faglige aktiviteter.


17.06.2015

Ny plantevernmiddelforskrift fra 1. juni 2015

Ny forskrift om plantevernmidler trådte i kraft 1. juni 2015. Denne forskriften har endringer som berører alle brukere og forhandlerne av plantevernmidler i Norge.


Flere nyheter


Kontaktpersoner