Inn på tunet

Et velferdstilbud til samfunnet og enkeltmennesker

  • Inn på tunet er velferdstilbud til samfunnet og enkeltmennesker for mestring, utvikling og trivsel. Dette oppnås gjennom meningsfulle aktiviteter i landbruket som er tilpasset den enkelte. Dyr, planter, natur og andre mennesker er de viktigste ingrediensene i Inn på tunet.
  • Brukere av Inn på tunet er barn og unge, mennesker med rus- og psykiske utfordringer, funksjonshemmede, eldre og flyktninger. Tilbudene kvalitetssikres gjennom en godkjenningsordning.
  • Inn på tunet bidrar også til verdiskaping og rekruttering i landbruket. I 2016 var det cirka 30 Inn på tunet-gårder i Troms.
  • Inn på tunet i Troms bidrar til store besparelser for storsamfunnet, bedre livskvalitet for brukerne, sysselsetting og verdiskaping i lokalsamfunnene og til å opprettholde drifta på gårdsbruk. Dette er noen av funnene Fylkesmannen i Troms har gjort i en kartlegging av Inn på tunet-virksomheten i fylket. I rapporten er det beskrevet eksempel på at Inn på tunet kan være springbrett for en samfunnsmessig besparelse på ca. 100 mill. kr. for en bruker, pluss en helt annen og bedre livskvalitet som ikke kan måles i penger.

Gjennom Inn på tunet bidrar landbruket til læring, mestring, utvikling og trivsel hos en rekke mennesker i alle aldre og med ulike behov. Trygghet i tilbudene skapes gjennom tilrettelegging og kvalitetssikring. Definisjon og forklaring på Inn på tunet, se her.

Hvorfor er Inn på tunet så bra? Noen grunner ser du her.

Fra 1.1.2014 gjelder en egen godkjenningsordning for Inn på tunet. Mer om godkjenningsordningen, se her.

Oversikt over godkjente Inn på tunet-tilbydere i Troms og resten av landet finner du på www.innpåtunet.net «Finn tilbud» og «Landsoversikt for Inn på tunet…»

De viktigste brukerne av Inn på tunet-tjenester er:

  • Barn og unge. Ferie-, fritids- og avlastningstilbud, skoler (pedagogikk for alle, spesialundervisning for elever med lære- og adferdsutfordringer, tilbud til faglig sterke elever), barnehager, SFO og enslige mindreårige asylsøkere.. Mer om tilbud til barn og unge, se her.
  • Unge voksne og voksne. Arbeids- og botrening for personer med rus- og/eller psykiske utfordringer, funksjonshemmede, rehabilitering mv. Mer om tilbud til disse, se her.
  • Eldre. Hjemmeboende mennesker med demens tidlig i utviklingsfasen, se her.

Inn på tunet tilbyr tjenester innen integrering av innvandrere og flyktninger, straffedømte m fl. Disse er omtalt i linken under «Unge voksne og voksne»


09.10.2018

Gården er en suveren arena for læring og omsorg – bruk den!

Å bli godtatt for den du er - bli sett og hørt, og få være med i et sosialt fellesskap. Å få muligheten til å bidra, lære og mestre. Dette trenger vi alle for å trives, for personlig utvikling og en meningsfull hverdag. Men dette er ingen selvfølge for mange barn, unge og voksne i dag.


12.07.2018

Bok om samhandling mellom dyr og mennesker

Det har kommet en ny og etterlengtet bok om Antrozoologi – samhandling mellom dyr og mennesker.


26.02.2018

Er du interessert i hvordan dyr innvirker på læring, mestring, helse og livskvalitet?

Det arrangeres kurs for deg som jobber med mennesker på gård. Kurs i dyreassisterte intervensjoner vil gi deg som jobber med store og små mennesker nye ideer og verktøy.


03.07.2017

Inn på tunet som integreringsarena

Fylkesmannen i Troms gjennomførte i juni to idemøter med IMDI, kommuner, mottak og tilbydere av Inn på tunet tjenester.


01.06.2017

Integrering av flyktninger på Inn på tunet-gårder

Flyktninger kan kjenne igjen mange aktiviteter i landbruket fra hjemlandene sine. Inn på tunet kan derfor være en god brobygger for at flyktninger kan føle seg som en del av det norske samfunnet. Inn på tunet og integrering er tema på flere seminarer i juni.


18.05.2017

Rikt utvalg av Inn på tunet tilbud i Troms

I Troms er det i alt 25 Inn på tunet gårder med et bredt spekter av tilbud.


16.01.2017

Inn på tunet kan skape gode opplevelser for folk med demens

Inn på tunet kan skape gode opplevelser og mestring for personer med demens. Gårdene gir muligheter for aktiviteter i stimulerende omgivelser uten institusjonspreg.


11.01.2017

Samhandling mellom mennesker og dyr

Er du interessert i hvordan dyr innvirker på læring, mestring, helse og livskvalitet? Da kan du ha stor nytte av introduksjonskurs i dyreassistert intervensjoner.


08.12.2016

Nasjonal håndbok - tilrettelegging for personer med demens

Ny Nasjonal Håndbok Inn på tunet- Dagaktivitetstilbud tilrettelagt for personer med demens

Håndboken er et samarbeid mellom Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse og Matmerk.

Du kan bestille håndboken  hos Aldring og helse: 

www.aldringoghelse.no

 

 


25.11.2016

Ny handlingsplan for Inn på tunet

Vi har sammen med mange etater og organisasjoner laget et konkret handlingsplan for Inn på tunet i Troms. Planen viser at det allerede er mange gode tiltak, men at det er et stort unyttet potensiale for Inn på tunet fortsatt.


Flere nyheter