Husdyr

Husdyrproduksjon er den viktigste produksjonen målt i verdiskaping og sysselsetting i norsk landbruk. I Norge er det mer enn 800 000 storfe, over èn million sauer, over 1,5 millioner slaktegriser, over 4 millioner høner og mer enn 62 millioner kyllinger. Vi har også andre husdyr som hjort, lama, geit, kanin, mink, rev, and, gjess og kalkuner.

Husdyrproduksjonen kan deles inn i to hovedformer:

  • Grovfôrbaserte produksjoner, som melkeproduksjon (ku og geit) og kjøttproduksjon (ku, sau og geit), utnytter i hovedsak lokale arealressurser til matproduksjon og bidrar til å opprettholde kulturlandskap gjennom beiting og slått.
  • Kraftfôrkrevende produksjoner, som svine- og fjørfeproduksjon.

Husdyrkonsesjon

Husdyrkonsesjonsordningen regulerer det kraftfôrbaserte husdyrholdet og omfatter all svine- og fjørfeproduksjon. Husdyrkonsesjon skal legge til rette for at svine- og fjørfeproduksjonen fordeles på flest mulig gårdsbruk, og setter grenser for hvor stor produksjon av svin og fjørfe et gårdsbruk kan ha. Bønder som ønsker å produsere mer, må søke om konsesjon for å øke produksjonen. 

Bruk skjemaet til høyre når du skal søke om husdyrkonsesjon, og send søknaden til kommunen. Kommunen uttaler seg til søknaden og sender den videre til Fylkesmannen, som behandler og avgjør søknaden. Landbruksdirektoratet er klageinstans, men klagen skal likevel sendes til Fylkesmannen.

Erstatningsordninger og tilskudd

Fylkesmannen har ansvar for erstatningsordninger i husdyrproduksjonen, tilskudd til forebyggende tiltak mot rovviltskader og konfliktdempende tiltak og erstatning for tap av husdyr og tamrein til rovvilt.

Kommunene behandler søknader om tilskudd, gjennomfører stikkprøvekontroller ved gårdsbruk og veileder bønder. Fylkesmannen er koordinator og rådgiver overfor kommunene. Landbruksdirektoratet har ansvar for hovedutbetalingene til bøndene.

Mattilsynet har ansvar for dyrehelse og næringsmiddelkontroll. Landbruksdirektoratet har ansvaret for kvoteordningen for melk.

Vis mer


08.11.2018

Tilskudd til drift av beitelag, Troms 2018

Vi gjør oppmerksom på at fristen for å søke tilskudd til drift av beitelag i Troms er 1. desember 2018.


29.08.2018

Tilskudd til tiltak i beiteområder 2018

Søknadsfrist for tilskudd til tiltak i beiteområder, Troms fylke er satt til 5. oktober 2018.


14.11.2017

Tilskudd til drift av beitelag 2017

Tilskudd til drift av organiserte beitelag er en del av regionale miljøtilskudd i jordbruket(RMP). Tilskudddet kan gis til drift av godkjente beitelag som arbeider for felles beitebruk i utmark og redusert tap gjennom organisert tilsyn, sanking og andre fellestiltak. Frist er 1. desember.

 


08.12.2016

Pengestøtte til tiltak i beiteområder 2017

Beitelag som har gyldig organisering i Enhetsregisteret og landbruksforetak som  mottar produksjonsstøtte kan søke om tilskudd til tiltak i beiteområder. Søknadsfristen er 1. februar 2017.


13.10.2016

Miljøtilskudd til drift av beitelag i Troms 2016

Tilskudd til drift av organiserte beitelag er en del av regionale miljøtilskudd i jordbruket(RMP). Tilskudddet kan gis til drift av godkjente beitelag som arbeider for felles beitebruk i utmark og redusert tap gjennom organisert tilsyn, sanking og andre fellestiltak.


10.06.2016

Beitedyr og fredet rovvilt 2016

Fylkesmannen i Troms sin beredskap beitesesongen 2016.


08.04.2016

Fagerfjell beitelag SA kåret til årets beitelag 2015

Fagerfjell beitelag SA med tilhold i Lenvik kommune gikk seirende ut av konkurransen om å bli årets beitelag Troms for 2015. Prisen på kr 10 000 ble overrekt på lagets årsmøte torsdag 7. april 2016 .


08.03.2016

Tilskudd til tiltak i beiteområder, Troms 2016

Beitelag som er registrert i Enhetsregistret og landbruksforetak som mottar produksjonstilskudd kan søke om tilskudd til tiltak i beiteområder. 

Søknadsfristen er 1. april 2016.


25.02.2016

Beitelagsstatistikk for 2015

Statistikken for organisert beitebruk for Troms er klar for beitesesongen 2015.  Den
forsiktige, men positive trenden med prosentvis nedgang i tap av sau og lam på
beite fortsetter for tredje året på rad.


20.10.2015

Tilskudd til organiserte beitelag - frist 1. desember 2015

Vi lyser med dette ut tilskudd til drift av beitelag for Troms 2015. Tilskuddet er en del av de regionale miljøtilskuddene i Troms og er hjemlet i forskrift om regionale miljøtilskudd for jordbruket i Troms av 11. mai 2015.


Flere nyheter