Landbruk og mat

Den viktigste samfunnsoppgaven til norsk landbruk er å sikre nok, trygg og variert mat av god kvalitet. Men landbruket bidrar også til bosetting og næringsliv over hele landet, miljøgoder som bevaring av biologisk mangfold, kulturlandskap og skogens og jordas funksjon som karbonlager. Landbruket spiller også en viktig rolle for å videreføre tradisjonell kunnskap og kultur.

Det er et politisk mål å opprettholde et levende landbruk i hele landet. Fylkesmannen skal bidra til at den nasjonale landbrukspolitikken blir gjennomført, ved hjelp av informasjon, forvaltning av virkemidler og lokalt tilpassede tiltak. Fylkesmannen skal blant annet

  • gi råd og bistand til kommunene
  • kontrollere kommunene
  • behandle klager på kommunale vedtak innenfor landbrukslovgivningen
  • arbeide sammen med andre regionale etater og organisasjoner for næringsutvikling innenfor jordbruk og skogbruk
  • arbeide for å nå nasjonale målsettinger for omlegging til økologisk landbruk
  • arbeide for å begrense nedbygging av dyrket og dyrkbar jord og skog

 Fylkesmannen veileder også kommuner, organisasjoner, næringsaktører og bønder om mulighetene som finnes i det offentlige systemet. Fylkesmannen støtter opp under aktiviteter knyttet til utvikling og bevaring av regionale matkulturer, kunnskapsoppbygging om mat og kunnskap om mat og helse, spesielt rettet mot barn og unge.

Andre viktige offentlige aktører innen landbruk er

Vis mer


14.08.2018

Søk penger til å utvikle arktisk landbruk

Har du et arktisk landbruksprosjekt i Nord-Norge, kan du søke penger til utvikling innen 20. september. I år skal pengene gå til prosjekter om mat og reiseliv, potet, grønt og bær eller tang og tare.


13.08.2018

God drenering gir god produksjon

Å stelle godt med jorda er viktig for god planteproduksjon. Mye jordbruksjord har dårlig naturlig drenering og det er da lurt å gjøre noen tiltak for å bedre dreneringstilstanden. Norsk landbruksrådgiving Nord- Norge har laget ni faktaark med gode tips og råd.


13.08.2018

Arktisk kvalitet - god smak fra nord

Nordnorsk planteproduksjon til fôr eller mat foregår under unike vekstforhold med en kombinasjon av lange, lyse dager og lave veksttemperaturer. Dette kan påvirke smak og innholdsstoffer i plantene og gi dem en særegen arktisk kvalitet. Forskere ved Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) Holt i Tromsø har gjennomgått de studier som er gjort på dette temaet og samlet resultatene i en rapport.


30.07.2018

Søk regionale miljøtilskudd

Har du gård og mottar produksjonstilskudd, da kan du søke om tilskudd til miljøtiltak nå.


24.07.2018

Normal grovfôravling i Troms

Første slåtta i Troms er ferdig. Fylkesmannens inntrykk er at det er et tilnærmet normalår når det gjelder grovfôr her i fylket, i motsetning til sørpå.


15.06.2018

Regionale miljøtiltak 2018

Jordbruksavtalen økte ramma for RMP-tilskuddet til Troms fra 9,3 mill til 10,1 millioner kroner. Økningen er spesifisert til tiltaket bratt areal og setring, samt noe til generell økning. Jordbruksavtalen sier også at alle fylker skal innføre tilskudd til nedlegging/nedfelling av husdyrgjødsel. Dette er ordninger som er innført i vårt program siden 2013.


15.05.2018

Ny tillegsnæring for reineiere er på trappene

Flere kommuner forteller at de har behov for lærings- og omsorgstjenester fra reindriftsfamilier for flere av sine innbyggere, både med og uten samisk bakgrunn.


24.04.2018

Reinsdyra trenger ro under flytting og kalving

På våren flyttes reinsdyr som er sårbare for forstyrrelser etter en lang vinter. Vi ber alle som ferdes i områder med reinsdyr om å ta særlig hensyn i alle beiteområder i Troms.


18.04.2018

Landbruksnyheter fra Troms 1/2018

Fylkesmannen i Troms er ute med ny utgave av Fylkesnytt med artikler om litt forskjellig som foregår i Tromslandbruket for tida. I denne utgaven kan du blant annet lese om at målrettet satsing over mange år nå ser ut til å gi gode resultater for forvalning av jervebestanden.


16.03.2018

Studietur Inn på tunet

Spennende tur til Hordaland for de som jobber med Inn på tunet 4-6.april


Flere nyheter Få nyhetsvarsel