Statsbudsjettet 2019 og det økonomiske opplegget for kommunene

I forslag til statsbudsjettet for 2019 som ble lagt fram i dag er det foreslått en økning på 261 mill. kroner i frie inntekter for kommunene i Troms.

Fratrukket prisstigning gir dette 16 av 24 kommuner i Troms realnedgang i de frie inntektene i 2019.  

Det varsles en oppjustering av skatteinntektene i kommunesektoren fra RNB på 2,4 mrd. kroner i 2018. Det vises videre til at det i 2018 er utbetalt 2,7 mrd. kroner fra havbruksfondet til i alt 164 kommuner, hvorav 20 i Troms.

Les Fylkesmannen i Troms' notat som gir en oppsummering av de viktigste elementene i statsbudsjettet for 2019 vedrørende kommuneøkonomien. 

I tillegg har vi lagt ut en fil med bakgrunnstall for beregningen av frie inntekter i 2019, jf. tabell 3-k i Grønt hefte.

 

Skjønnsmidler 2019

Les også Fylkesmannen i Troms' brev til Kommunal- og moderniseringsdepartementet av 13. september 2018. Her fremgår fordeling av skjønnsmidler for kommunene i Troms i 2019. Dette brevet var unntatt offentlighet inntil fremleggelsen av statsbudsjettet i dag kl. 10.00. Videre finnes KMDs retningslinjer for fordeling av skjønnsmidler.