Statsbudsjettet 2018 og det økonomiske opplegget for kommunene i Troms

I forslag til statsbudsjettet for 2018 som ble lagt fram i dag er det foreslått 219 mill. kroner mer i frie inntekter for kommunene i Troms.

 

Fratrukket prisstigning gir dette de fleste kommuner i Troms en realnedgang i de frie inntektene i 2018. Det er imidlertid varslet en oppjustering av skatteinntektene i kommunesektoren på 4 mrd. kroner i 2017.

Fylkesmannen har utarbeidet et notat som gir en oppsummering av de viktigste elementene i statsbudsjettet for 2018 vedrørende kommuneøkonomi, det generelle økonomiske opplegget for kommunene og anslag på frie inntekter i 2018 for kommunene i Troms.

Notatet finnes til høyre på siden. I tillegg har vi lagt ut en fil med bakgrunnstall for beregningen av frie inntekter i 2018, jf. tabell 3-k i Grønt hefte.

Skjønnsmidler 2018

Fylkesmannens brev til Kommunal- og moderniseringsdepartementet av 12. september 2017 kan lastes ned til høyre på siden. Her fremgår fordeling av skjønnsmidler for 2018. Dette brevet var unntatt offentlighet inntil fremleggelsen av statsbudsjettet i dag kl. 10.00. Videre finnes KMDs retningslinjer for fordeling av skjønnsmidler.