Kommuneproposisjonen 2019 og Revidert nasjonalbudsjett 2018

I forslag til Kommuneproposisjon som ble lagt fram 15. mai 2018 foreslår regjeringen en vekst i kommunesektoren i 2019 på mellom 2,6 og 3,2 mrd. kr., dette utgjør en realvekst på 0,7 - 0,9 %.

En del av veksten i de frie inntekter er bundet opp i økte kostnader knyttet til demografi og pensjon. I tillegg er 300 mill. kr. bundet opp i regjeringens satsinger innen opptrappingsplanen for rusfeltet og habilitering og rehabilitering. Kommunenes handlingsrom for 2019 anslås å bli omtrent på samme nivå som 2017 og 2018.

Det er i revidert nasjonalbudsjett anslått utbetalinger fra Havbruksfondet på 2,4 mrd. kr. til kommuner og fylkeskommuner i 2018. I forbindelse med at det har blitt etablert et nytt system for kapasitetsjusteringer i norsk lakseoppdrettsnæring, ble det i 2015 besluttet at 80 prosent av inntektene fra salg av ny produksjonskapasitet skal tilfalle kommunal sektor gjennom det Havbruksfondet. Midlene fordeler seg mellom kommuner og fylkeskommuner med oppdrettsvirksomhet.

Økonomiske virkemidler i kommunereformen videreføres. Fylkesmannen vil også framover ha en sentral rolle i arbeidet med kommunereformen.

Fylkesmannen har utarbeidet en kortfattet oversikt over de viktigste momentene i det økonomiske opplegget for kommunene i 2018 og 2019.

Notat ligger som lenke til høyre på siden.