Kommuneøkonomi

Fylkesmannen skal gi råd og veiledning i økonomiforvaltningen, blant annet knyttet til regelverk, inntektssystem og statsbudsjettet.

Robek

Kommuner med merforbruk som ikke blir nedbetalt etter kravene i kommuneloven, blir registrert i "Register om betinget godkjenning og kontroll" (Robek). Fylkesmannen skal kontrollere budsjett og økonomiplaner i Robek-kommuner, og skal også godkjenne alle vedtak om lån og langsiktige leieavtaler.

Kommunale garantier

Kommunene kan gi lånegarantier. Når en kommune garanterer for et beløp som overstiger 500 000 kroner, skal vedtaket godkjennes av Fylkesmannen.

Skjønnsmidler

Kommunene kan få skjønnsmidler, som er en del av de statlige overføringene til kommunesektoren. Det er Fylkesmannen som fordeler midlene til kommunen i det enkelte fylket. Tildelingen skjer etter departementets retningslinjer.

Interkommunale selskaper

Dersom en av eierkommunene i selskapet er underlagt reglene i kommunelovens § 60, skal selskapets vedtak om opptak av lån, godkjennes av Fylkesmannen.

Vis mer

Fylkesmannen utarbeider årlig rapporten "Kommunebildet for Troms", der det  gis et bilde av den demografiske og økonomiske situasjonen i kommunene i Troms samt utviklingen i tjenesteproduksjonen, med fokus på utviklingen det siste året så vel som trenden over tid.


08.10.2018

Statsbudsjettet 2019 og det økonomiske opplegget for kommunene

I forslag til statsbudsjettet for 2019 som ble lagt fram i dag er det foreslått en økning på 261 mill. kroner i frie inntekter for kommunene i Troms.


16.05.2018

Kommuneproposisjonen 2019 og Revidert nasjonalbudsjett 2018

I forslag til Kommuneproposisjon som ble lagt fram 15. mai 2018 foreslår regjeringen en vekst i kommunesektoren i 2019 på mellom 2,6 og 3,2 mrd. kr., dette utgjør en realvekst på 0,7 - 0,9 %.


10.04.2018

Gode driftsresultater i kommunene i Troms

Det har vært gode driftsresultater for de fleste kommunene i Troms i 2017, men resultatet er likevel noe svakere enn fjoråret.


26.02.2018

Folketallsutvikling i Troms 2017

I Troms har Torsken kommune hatt høyest prosentvis befolkningsvekst med 2,39 % siste år, fulgt av Dyrøy med 2,37 % og Tromsø med 1,47 %. Alle disse 3 kommunene hadde større befolkningsvekst enn landsgjennomsnittet (0,71 %).


21.11.2017

Positiv utvikling i Torsken

Torsken kommune redgjorde for at de vil klare inndekningskravet for 2017 på ROBEK-møtet med Fylkesmannen.


17.11.2017

Svak befolkningsvekst i Troms 3. kvartal 2017

Pr. 1. oktober 2017 var det 166 322 innbyggere i Troms. Det har vært en økning på 101 innbyggere i 3. kvartal, eller 0,06 %. Dette er under landsgjennomsnittet på 0,24 %.


12.10.2017

Statsbudsjettet 2018

I forslag til statsbudsjettet for 2018 som ble lagt fram i dag er det foreslått 219 mill. kroner mer i frie inntekter for kommunene i Troms.

 


26.09.2017

Økonomiforum 2017

Økonomiforum Troms 2017 ble arrangert 21. - 22. september  i Tromsø.

Til høyre på siden ligger alle presentasjonene fra samlingen.

Det vil også bli gjennomført en evaluering av seminaret, via questback. Resultatene legges også ut her.


15.08.2017

Kvæfjord kommune ute av ROBEK

Fylkesmannen har i dag sent brev til departementet med beskjed om at Kvæfjord kommune skal meldes ut av ROBEK.


22.05.2017

Sterk befolkningsvekst i Troms første kvartal i år

Første kvartal 2017 hadde Troms fylke 619 innbyggere flere enn ved årsskiftet. Dette er høyest prosentvis befolkningsvekst i landet sett i forhold til folketallet.


Flere nyheter


Kontaktpersoner

Aktuelt

Kommuner i Troms som er oppført på ROBEK (pr. september 2017):

  • Torsken kommune (innmeldt i 2000)
  • Nordreisa kommune (innmeldt i 2004)

 

ROBEK

ROBEK er et register over kommuner og fylkeskommuner som er i økonomisk ubalanse. Kommuner og fylkeskommuner i ROBEK må ha godkjenning fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet for å kunne foreta gyldige vedtak om låneopptak eller langsiktige leieavtaler, samt at lovligheten av budsjettvedtakene skal kontrolleres.

Kilde: regjeringen.no