Kommunal styring

Fylkesmannen skal kontrollere og veilede kommunene om rettsregler som gjelder kommunale organer. Dette gjelder både generelle og spesifikke juridiske problemstillinger og spørsmål knyttet til økonomireglene. Fylkesmannen skal også formidle signaler fra departementene til kommunene.


02.08.2018

Økonomiforum 2018

NKK og Fylkesmannen i Troms inviterer økonomisjefer og økonomimedarbeidere til samling om kommuneøkonomi 27. - 28. september 2018.


27.04.2018

Fordelingen av prosjektskjønnsmidler er klar

Fylkesmannen i Troms har tildelt 4,5 millioner kroner til 12 kommuneprosjekter. 


10.04.2018

Gode driftsresultater i kommunene i Troms

Det har vært gode driftsresultater for de fleste kommunene i Troms i 2017, men resultatet er likevel noe svakere enn fjoråret.


26.02.2018

Folketallsutvikling i Troms 2017

I Troms har Torsken kommune hatt høyest prosentvis befolkningsvekst med 2,39 % siste år, fulgt av Dyrøy med 2,37 % og Tromsø med 1,47 %. Alle disse 3 kommunene hadde større befolkningsvekst enn landsgjennomsnittet (0,71 %).


25.01.2018

Utlysning av kriseskjønnsmidler i 2018

Fylkesmannen har satt at 5,035 mill. kr. til kriseskjønnsmidler i 2018.

Intensjonen med ordningen er å ivareta uforutsette og akutte forhold i kommunene av vesentlig karakter. Terskelen for tildeling vil være høy, og midlene vil fordeles etter søknad. Fylkesmannen vil blant annet vurdere å tildele slike skjønnsmidler til kommuner som kan vise til særskilte utfordringer som ikke var kjent under budsjettprosessen.


25.01.2018

Utlysning av prosjektskjønnsmidler 2018

Fylkesmannen ønsker å stimulere til utvikling i kommunene og har i 2018 holdt av inntil 4,6 mill. kr. til fornyings- og innovasjonsprosjekter i kommunene. Søknadsfrist er satt til 1. mars 2018.


21.11.2017

Positiv utvikling i Torsken

Torsken kommune redgjorde for at de vil klare inndekningskravet for 2017 på ROBEK-møtet med Fylkesmannen.


17.11.2017

Svak befolkningsvekst i Troms 3. kvartal 2017

Pr. 1. oktober 2017 var det 166 322 innbyggere i Troms. Det har vært en økning på 101 innbyggere i 3. kvartal, eller 0,06 %. Dette er under landsgjennomsnittet på 0,24 %.


12.10.2017

Statsbudsjettet 2018

I forslag til statsbudsjettet for 2018 som ble lagt fram i dag er det foreslått 219 mill. kroner mer i frie inntekter for kommunene i Troms.

 


05.10.2017

Kompensasjon knyttet til ubenyttede EMA-plasser i 2016

I forbindelse med revidert nasjonalbudsjett 2017 ble det bevilget 20 mill. kroner til tilskuddsordning for kompensasjon av kommunenes utgifter i 2016 knyttet til forberedelse av bosetting av enslige mindreårige flyktninger som ikke ble bosatt. 

Fylkesmennene er bedt om å fordele midlene på aktuelle kommuner i sitt fylke.

Det vises i denne forbindelse til nærmere beskrivelse av ordningen, regelverk og krav tilsøknaden som er lagt til høyre på denne siden.


Flere nyheter Få nyhetsvarsel