Høring om utvidelsessøknad av eksisterende kai i Nordfjordbotn, Tromsø kommune


Høringsfrist 19. april 2018 00:00

Norsk Miljøkraft AS søker om utfylling i sjø over forurensede sedimenter på gårdsnr./bruksnr. 175/29 i Tromsø kommune. Utfylling er planlagt for å utvide eksisterende kai i Nordfjordbotn, og det er beskrevet i søknad at spunt vil bli rammet fra land og at masser deretter vil bli lagt bak spunt.

Arealet som skal fylles ut er på 400 m2, og det er opplyst at de skal bruke ca. 2000 m3 sand og stein fra grustak som fyllmasser.

Tre sedimentprøver i tiltaksområdet ble analysert for tungmetaller (arsen, bly, kobber, krom, kadmium, kvikksølv, nikkel, sink), olje, monosykliske aromatiske hydrokarboner (BTEX), polyaromatiske hydrokarboner (PAH16), polyklorerte bifenyler (PCB7) og tributyltinn (TBT).

Konsentrasjonen i overflatesedimentet i de tre prøvepunktene viste god miljøtilstand eller bakgrunnsverdi for samtlige analyserte parametere, med unntak TBT. TBT ble funnet i tilstandsklasse III og IV i henhold til TA-2229/2007 ved samtlige stasjoner.

Eventuelle merknader til søknaden sendes til Fylkesmannen i Troms, postboks 6105, 9291 Tromsø, eller på epost til fmtrpostmottak@fylkesmannen.no innen 19. april 2018.