Høring om søknad om revidert utslippstillatelse for Akva Ren AS


Høringsfrist 15. juni 2018 00:00

Fylkesmannen har mottatt søknad om revidert utslippstillatelse for Akva Ren AS i Djupvik, Kåfjord kommune.

Akva Ren AS søker om følgende endringer i eksisterende utslippstillatelse:

 

  • En økning i maksimalt lagringsvolum ved tankanlegget i Djupvik; det søkes om å få lagre 7000 m3 ensilert fiskebiprodukt, 1000 m3 fiskebiprodukt, 4000 m3 fiskeproteinkonsentrat utvunnet fra biprodukter, 2000 m3 fiskeolje utvunnet fra biprodukter og 600 m3 maursyre.
  • Etablering av proteininndamping i produksjonsprosessen. Søker beskriver at dette vil gi en bedre utnyttelse av råstoffet, samt en reduksjon i utslipp av suspendert stoff og fett, men at denne prosessen kan skape lokale luktulemper for omgivelsene.
  • Endring av utslippsgrenser for prosessavløpsvannet; det søkes om utslipp av 800 mg/l suspendert stoff, og 300 mg/l fett. Søker opplyser at Akva Ren AS ikke overholder krav for utslipp av suspendert stoff og fett i dagens utslippstillatelse.

 

Anmodning om høringsuttalelse

I forbindelse med Fylkesmannens behandling av søknaden etter forurensningsregelverket, har berørte parter mulighet til å uttale seg.

Vi ber om at eventuelle merknader til søknaden sendes innen 15. juni 2018 til:

Fylkesmannen i Troms, postboks 6105, 9291 Tromsø, eller på epost til fmtrpostmottak@fylkesmannen.no