Høring om søknad om revidert utslippstillatelse for Tromsø lufthavn Langnes


Høringsfrist 01. mai 2018 00:00

Fylkesmannen har mottatt søknad om revidert utslippstillatelse for Tromsø lufthavn Langnes fra Avinor AS.

Drift og bruk av avisingskjemikalier

Avinor AS søker om tillatelse til forbruk av 350 000 liter 100 % glykol per sesong, med et maksimalt forbruk på 85 000 liter 100 % glykol pr. måned. For å redusere glykolbelastningen i grunnen ved avisningsplattform i sør, søkes det om tillatelse til å deponere glykolholdig snø i sjø ved nordvestlig ende av rullebanen.

Avinor søker om videreføring av dagens tillatelse til forbruk av baneavisingskjemikalier, tilsvarende 35 000 kg KOF per sesong.

Bruk og utslipp fra brannøvingsfelt

Avinor AS søker om følgende forbruk fra brannøvingsfeltet ved Tromsø lufthavn Langnes:

  • 10 000 liter brennstoff per år, parafin
  • 2000 kg slukkepulver per år
  • 250 kg propan per år
  • 350 liter teknisk sprit per år
  • 3000 liter brannskum per år.

I tillegg søkes det om månedlige tester av skumkanoner, årlig tømming av pulveraggregater, og utslipp fra feltet gjennom oljeutskiller til sjø.

Eventuelle merknader til søknaden sendes til Fylkesmannen i Troms, postboks 6105, 9291 Tromsø, eller på epost til fmtrpostmottak@fylkesmannen.no innen 1. mai 2018.

Kontaktpersoner