Høring om tidligere jaktstart på grågås og utvidet periode for eggsanking i Harstad


Høringsfrist 01. juni 2018 23:59

Forskriftsutkast om utvidet jakttid for grågås og utviding av periode for sanking av grågåsegg i deler av Harstad kommune, er nå på høring. Målet er å begrense skadene som grågås gjør på dyrket mark. Alle som vil kan sende oss innspill.

Vi vil ha deres synspunkter på høringsutkastet. Send innspill hit:

fmtrpostmottak@fylkesmannen.no 

eller

Fylkesmannen i Troms
Postboks 6105
9291 Tromsø


Forvaltningsplan for grågås
Harstad kommune har utarbeidet forvaltningsplan for grågås 2017–2021, denne er godkjent av Fylkesmannen i Troms. Grågåsas beiting på innmark gir redusert avling og forringet fôrkvalitet som følge av ekskrementer i høstet fôr. Hensikten med planen er å redusere gårdbrukernes økonomiske tap, som følge av gåsas beiting på innmark. 

I Troms er ordinær jakttid for grågås 15. august til 23. desember. Grunneier eller bruker kan sanke egg fra grågås i tiden til og med 15. april. I områder hvor Fylkesmannen har godkjent en lokal forvaltningsplan for grågås, kan Fylkesmannen åpne for jakt på grågås inntil 15 dager før ordinær jaktstart. I slike områder kan Fylkesmannen også gi tillatelse til sanking av egg fra grågås, utover 15. april.

I forvaltningsplanen anbefaler Harstad kommune at åpnes for tidligjakt på innmarksområder, fra 1. til 15. august, og at det åpnes for eggsanking fra 15. til 30. april. Tiltakene skal redusere skadene på dyrkede arealer og regulere bestanden av grågås. Harstad kommune ønsker at Fylkesmannen fastsetter forskrift om tidlig jakt og utvidet eggsanking jf. forvaltningsplanen.

Fylkesmannen har vurdert tiltakene etter naturmangfoldlovens §§ 8–12 
Naturmangfoldlovens § 8 stiller krav til at beslutninger som berører naturmangfoldet, bygger på tilstrekkelig kunnskap. Forvaltningsplanen for grågås oppsummerer vitenskapelig kunnskap om grågåsas bestandssituasjon, som viser at bestanden er økende. Den viser også at antall felte grågås i perioden 2010–2014, både i Nord-Norge og landet for øvrig er betydelig høyere enn perioden 2005–2009. Ett av formålene med tidlig jaktstart og utvidet eggsanking, er å redusere den lokale hekkebestanden, for slik å redusere gåsas beiting på dyrkede arealer. Fylkesmannen vurderer at en noe redusert grågåsbestand ikke vil true bestanden eller skade annet naturmangfold.

Jakta skal ikke føre til at gåsa trekker tidligere. Samtidig skal jakta være effektiv. Forvaltningsplanen foreslår tidligjakt på innmarksområder innen en områdeavgrensning hvor skadebeiting skjer. Videre har forvaltningsplanen satt av områder hvor det ikke skal være tillatt å jakte i en eventuell tidligjaktperiode, friområder. Ved å begrense jakten slik, vil gjessene få tilstrekkelig med friområder til ro og beite, og konflikten ovenfor øvrig naturmiljø blir mindre. Det oppfyller kravet om miljøforsvarlige teknikker i tråd med naturmangfoldloven § 12. Vi vurderer at tidlig jakt da ikke vil medføre en samlet belastning som vil true grågås eller øvrig naturmiljø jf. naturmangfoldloven § 10.

Utvidet periode for eggsanking kan bety økt forstyrrelse av både grågås og andre arter som hekker i samme område. Forvaltningsplanen har en strategi der eggsanking kun skal foregå i grunneierorganiserte lag, for å minimere forstyrrelsen. Vi vurderer at utvidet periode for eggsanking heller ikke vil medføre en samlet belastning som vil true grågås eller øvrig naturmiljø.   

Etter § 9 i naturmangfoldloven skal føre-var-prinsippet legges til grunn når en beslutning treffes uten sikker kunnskap om virkninger av denne. Fylkesmannen vurderer at det er tilstrekkelig dokumentasjon om bestandsstørrelse, og at uttak gjennom tidlig jaktstart og utvidet periode for eggsanking ikke vil true bestanden av grågås eller øvrig naturmangfold. Derfor har vi ikke lagt mye vekt på føre-var-prinsippet i denne vurderingen. 

Etter naturmangfoldloven § 11 skal kostnader ved miljøforringelse bæres av tiltakshaver. Jegerne er ansvarlige for egen jaktutøvelse, vi anser ikke § 11 som relevant her.

Vi ønsker dine tilbakemeldinger 
Fylkesmannen støtter kommunens ønske om tidlig jakt og utvidet eggsanking. Vi sender her forslag til forskrift ut på høring. Vi ber om tilbakemeldinger på denne. Vi tar sikte på at ny forskrift kan være klar innen 1. august, derfor en noe kort høringsfrist. Høringsfrist er 1. juni.

Høringsutkastet finner du her.

Alle kan avgi høringsuttalelse. Høringsuttalelsen sendes fortrinnsvis per e-post til fmtrpostmottak@fylkesmannen.no