LIS1 og turnustjeneste for fysioterapeuter

Turnustjeneste innebærer at fysioterapeuter gjennomfører en pålagt praksistid etter avsluttet utdanning. For leger er det kommet et nytt utdanningsløp som erstatter den gamle turnusordningen.

I 2017 startet avviklingen av den norske turnustjenesten for leger, og samtidig begynte overgangen til en helt ny spesialistutdanning. Den nye spesialistutdanningen er tredelt. Lege i spesialisering del 1 (LIS1) er den første delen av spesialiseringsløpet, og er felles for alle leger. LIS1 erstatter i praksis turnustjenesten for leger. LIS1 blir etterfulgt av LIS2 og LIS3. Sistnevnte er spesialiseringen til de ulike legespesialistene.

LIS1 omfatter, til liks med turnustjeneste, tolv måneder i sykehus og seks måneder i kommunehelsetjenesten. Leger som var tilsatt eller hadde fått tilbud om turnusstilling før 1. mars 2017 er de siste som gjennomfører turnustjeneste etter gammel ordning. De har anledning til å gjennomføre og få godkjent turnus etter den gamle ordningen fram til 1. mars 2019.

Ledige LIS1-stillinger blir lyst ut vår og høst via stillingsportalen til Helsedirektoratet.

Turnusplasser for fysioterapeuter

Personer som har avsluttet bachelorutdanning i fysioterapi, må gjennomføre ett års fastlagt praktisk tjeneste (turnustjeneste) for å få autorisasjon som fysioterapeut. Fylkesmannen i hvert enkelt fylke godkjenner turnusplasser for fysioterapeuter på sykehus og i kommunehelsetjenesten. Fylkesmannen i Troms, Hordaland og Oslo og Akershus har hovedansvaret for å skaffe nok turnusplasser i sin region (Nord-Norge, Vestlandet og Austlandet). 

Kurs hos Fylkesmannen

Fylkesmannen tilbyr gruppeveiledning og kurs for leger i spesialisering og turnusfysioterapeuter.

Vi tilbyr:

  • Kurs i offentlig helsearbeid
  • Kurs i legevaktsmedisin for leger i spesialisering, del 1 (LIS1)
  • Grupperettleiing av LIS1-leger i kommunehelsetjenesten
  • Opplæring til veiledere som skal ha ansvar for LIS1-leger i kommunehelsetjenesten
  • Opplæring til veiledere for turnusfysioterapeuter

Fylkesmannen refunderer reiseutgifter du har hatt i forbindelse med kurs og veiledning. 

Vis mer

Har du spørsmål om autorisasjon og lisens, må du kontakte Helsedirektoratet.


15.08.2018

LIS 1-leger i kommunene i Troms og Ofoten: Kurs og veiledningsgrupper i perioden 01.09.18 til 01.03.19.

Her er oversikten over de fire samlingene, samt praktisk informasjon


11.01.2018

Kurs og gruppeveiledninger for LIS 1-leger i Troms og Ofoten fra 1. mars til 1. september 2018

Kandidatene har fire obligatoriske samlinger i løpet av halvåret.


22.05.2017

Kurs og veiledning for turnusleger i kommunene høsten 2017

Velkommen til turnustjeneste i kommunehelsetjenesten!


23.01.2017

Kurs og veiledningssamlinger for turnusleger i kommunene i Troms og Ofoten våren 2017

Her er datoer og praktisk informasjon.


29.03.2016

Ventelisteordningen for turnusfysioterapeuter

I 2013 var det for første gang venteliste for gjennomføring av turnustjeneste for turnuskandidater i fysioterapi.


13.03.2013

Søknadsskjema/bevitnelsesskjema for turnuskandidater i fysioterapi - til bruk når man søker om autorisasjon

Dette skjemaet skal turnuskandidaten sende til Statens autorisasjonskontor for helsepersonell når turnustjenesten er gjennomført.


13.03.2013

Evaluering av turnustjenesten for fysioterapeuter

Her er skjemaet som skal fylles ut og sendes til Fylkesmannen.