Helsetjenester

Du har krav på å få nødvendig helsehjelp i kommunen der du bor, eller der du for tiden oppholder deg. Du har også krav på å få nødvendig helsehjelp fra spesialisthelsetjenesten. Fylkesmannen fører tilsyn med helsetjenesten og behandler klagesaker for å bidra til at du får de tjenester du har krav på. 

Du kan klage på at du ikke får oppfylt rettighetene dine 

Du kan klage dersom du mener at du ikke får de helsetjenestene du har krav på, eller dersom du er uenig i helsetjenestens vurdering av ditt behandlingsbehov. For at den som har fattet det vedtaket du er uenig i, skal få anledning til å endre sitt standpunkt, skal du sende klagen dit. Dersom du ikke får medhold i klagen din, vil den bli sendt videre til Fylkesmannen for endelig avgjørelse. Fylkesmannens vedtak er endelig, og den aktuelle helsetjenesten vil måtte rette seg etter dette.

Du kan be Fylkesmannen vurdere om helsetjenesten har oppfylt sine plikter

Fylkesmannen vil også kunne ta stilling til om ansatte i helse- og omsorgstjenesten har brutt sine plikter slik at det har gått ut over deg. Dette kan dreie seg om de fleste plikter, blant annet manglende faglig forsvarlighet og brudd på taushetsplikten. Du ber om dette ved å sende et brev til Fylkesmannen. Ved særlig grove overtredelser vil Fylkesmannen sende saken videre til Statens helsetilsyn, som blant annet kan gi advarsel til helsepersonell eller fatte vedtak om tap av autorisasjon.

Det er viktig å understreke at Fylkesmannens vurdering i disse sakene ikke får direkte betydning for klagerens rettigheter. Selv om du har fått uforsvarlig behandling, har du ikke automatisk rett til erstatning eller ny behandling. I en av lenkene til høyre finner du mer informasjon om hvordan du kan klage på helse- og omsorgstjenester.  

Vis mer


11.07.2017

Nye retningslinjer for helsestasjons- og skolehelsetjenesten

Helsedirektoratet lanserer de nye nasjonale faglige retningslinjene for helsestasjons- og skolehelsetjenesten og for spedbarnsernæring den 13. sept. 2017.


23.10.2015

Få asylsøkere har tuberkulose

Bare noen få av asylsøkerne som kommer til Norge har tuberkulose. Det er liten fare for å bli smittet.


24.09.2015

Nytt verktøy for tjenesteinnovasjon i kommunene

Å få til endringer i tjenestene er utfordrende. Veikart for tjenesteinnovasjon – velferdsteknologi gir kommuner verktøy og veiledning i de ulike fasene kommunene går gjennom i innovasjonsprosesser.


06.03.2015

Nytt kommunalt kompetanse- og innovasjonstilskudd

Tilskudd til kompetanseheving og innovasjon for å stimulere kommunene til å møte fremtidens utfordringer på helse- og omsorgsfeltet med bærekraftige og gode tiltak og tjenester, er et nytt statlig tilskudd.


17.12.2012

Tilskudd for 2013 til forebygging av abort og uønskede svangerskap

Kommuner, fylkeskommune, stiftelser og organisasjoner kan søke. Fristen er 21. januar 2013.