Nye regler til barnehagestart

Fra 1. august er det flere endringer i regelverket for barnehage. Blant annet ny inntektsgrense for gratis kjernetid i barnehagen, ny pedagognorm og ny bemanningsnorm.

Forbudt med nikab og burka for ansatte i barnehagen

Fra 1. august er det forbudt for ansatte i barnehagen å bruke nikab og burka i arbeidstiden.

Det har Stortinget vedtatt

Ny inntektsgrense for gratis kjernetid i barnehagen

Fra og med 1. august 2018 gjelder gratis kjernetid for husholdninger som har en samlet inntekt som er lavere enn 533 500 kroner per år. Les mer om foreldrebetaling og moderasjonsordninger.

Ny pedagognorm 

Det er vedtatt ny pedagognorm, som trer i kraft 1. august 2018. Barnehagen skal ha minst én pedagogisk leder per syv barn under tre år, og én pedagogisk leder per 14 barn over tre år. Les mer på lovdata.no.

Ny bemanningsnorm 

Stortinget har vedtatt en ny bemanningsnorm, som trer i kraft 1. august 2018. Barnehagen skal minst ha én ansatt per tre barn når barna er under tre år, og én ansatt per seks barn når barna er over tre år. Barnehageeier kan benytte perioden frem til 1. august 2019 til å oppfylle kravet til grunnbemanning.

Lov om endringer i barnehageloven 
Forskrift om overgangsregler

Samarbeidsplikt om overgang fra barnehage til skole og SFO

Stortinget har vedtatt en plikt for barnehageeier og skoleeier til å samarbeide om barnas overgang fra barnehage til skole og SFO. Les mer på lovdata.no

Språkkrav for å bli ansatt i barnehage

Krav om norskferdigheter for å bli ansatt i barnehage trer i kraft 1. august 2018. Les om kravet

Reglene om opplysningsplikt til barnevernet har blitt endret

Barneverntjenesten er avhengig av at andre som er bekymret for barnet melder fra til den kommunale barneverntjenesten.  Reglene om opplysningsplikten ble 1. juli 2018 endret, slik at det det skal være lettere å bruke bestemmelsene på en riktig måte.

Det er gjort endringer i barnehageloven § 22opplæringsloven § 15-3 og friskoleloven § 7-4

Kilde: Udir.no

Kontaktpersoner