Grunnskole og videregående opplæring

Grunnopplæringen består av grunnskole og videregående opplæring. Opplæring på grunnskolenivå er et kommunalt ansvar, mens fylkeskommunen har ansvaret for opplæringen på videregående nivå. Også godkjente private skoler kan tilby grunnopplæring.

Fylkesmannen har ansvaret for at eksamen i grunnskolen og på videregående skole, nasjonale prøver og obligatoriske elektroniske kartleggingsprøver blir gjennomført etter gjeldende lover og retningslinjer.

Fylkesmannen veileder fylkeskommunale, kommunale og private skoleeiere etter opplæringsloven og friskoleloven. Fylkesmannen skal også føre tilsyn med at skoleeierne driver i samsvar med gjeldende lover og forskrifter.

Mobbing og andre former for krenkende ord og handlinger

Alle barn og unge har rett til et trygt og godt skolemiljø uten mobbing og krenkelser. Hvis du som elev ikke har det trygt og godt på skolen, skal skolen hjelpe til. Hvis skolen ikke hjelper til, kan du ta kontakt med oss hos Fylkesmannen. Vi har mer informasjon om hvordan du får en trygg skoledag uten mobbing. 

Klage til Fylkesmannen

Fylkesmannen behandler klager på enkeltvedtak etter bestemmelsene i opplæringsloven og friskoleloven med tilhørende forskrifter. En klage på et enkeltvedtak sendes først til den instansen som har truffet vedtaket. Dersom denne instansen ikke gir medhold i klagen, eller ikke avviser saken, skal den oversendes Fylkesmannen for endelig behandling.

 

Vis mer


04.07.2018

Meld inn kandidater til Dronning Sonjas skolepris

Vet du om en skole i Troms som utmerker seg ved å fremme likeverd og inkludering? Vi trenger kandidater til Dronning Sonjas skolepris 2018 innen 17. august.


07.08.2017

Viktig lovendring i opplæringsloven

Får du ikke god og rask nok hjelp fra skolen om barnet ditt blir mobba? Fra 1. august 2017 kan du kontakte oss hos Fylkesmannen.


03.04.2017

Skoleeiermøte

Fylkesmannen i Troms ved Oppvekst- og utdanningsavdelingen gjennomfører skoleeiermøte onsdag 3. mai 2017. Viktige tema på møtet er nytt kapittel 9 A som omhandler elevenes psykososiale miljø og ny desentralisert modell for kompetanseheving i skolesektoren. Målgruppen for møtet er skoleeiere i kommune og fylkeskommunen samt skoleeiere i friskolene.


01.03.2016

Skolekassa.no

Skolekassa.no er en lenkesamling med læremidler og læringsressurser som er fritt tilgjengelig for barn og unge som bor i mottak og får opplæringen sin der, og for barn og unge som bor i mottak og som får opplæringen sin i innføringsskoler- eller klasser. Målgruppen for portalen er asylsøkere og flyktninger med rett til opplæring etter opplæringsloven.


18.12.2015

Sjøvegan videregående fikk Benjaminprisen

I skarp konkurranse med skoler over hele landet får Sjøvegan videregående skole Benjaminprisen 2015. Skolen får prisen for et langvarig arbeid for å skape et inkluderende skolemiljø der alle elever skal får mulighet til medvirkning og deltakelse. Fylkesmannen i Troms gratulerer Sjøvegan videregående skole med en velfortjent pris!


11.11.2015

Høsteksamen 2015

Tidsplan for høsteksamen 2015


06.05.2015

Utlysning av midler til svømmeopplæring for nyankomne 2015

Fylkesmannen i Troms har fått i oppdrag fra Utdanningsdirektoratet å fordele 250000,- kr til kommunene i Troms for å stimulere kommunene til å gjøre en ekstra innsats rettet mot nyankomne minoritetsspråklige elevers svømmeferdigheter. Søknadsfrist 20. mai 2015


27.05.2014

Klage på standpunktkarakterer

Fylkesmannen er klageinstans for klager på standpunktkarakterer i grunnskolen. På denne siden er det veiledninger både for elever/foresatte som ønsker å klage og for skole/faglærer som skal begrunne standpunktkarakteren og sende klagen videre til Fylkesmannen. Veiledeningene er utarbeidet på bakgrunn av liknende veiledninger hos Fylkesmannen i Oslo og Akerhus.


19.03.2014

Du kan søke om midler til å arbeide med bedre læringsmiljø for elevene

Alle elever har rett til et godt og inkluderende læringsmiljø. At elevene opplever et godt læringsmiljø er et viktig mål i seg selv. I tillegg viser forskning at et godt læringsmiljø er en forutsetning for læring, helse og trivsel. Skoleeiere og skoler kan nå søke midler til å arbeide med bedre læringsmiljø.


13.02.2014

Nytt nasjonalt tilsyn på opplæringsområdet - Fylkesmannen gir veiledning til skoleeiere og skoleledere

De neste tre årene skal Fylkesmannen gjennomføre felles nasjonalt tilsyn med elevene sitt utbytte av opplæringa. Felles nasjonalt tilsyn tilsier at alle fylkesmennene føre tilsyn med samme tema. Som en del av tilsynet tilbyr Fylkesmannen veiledning i forkant av tilsynet.


Flere nyheter