Barnehage

Barnehagen skal være en pedagogisk virksomhet som gir barn muligheter for lek, livsutfoldelse og meningsfylte opplevelser og aktiviteter. Alle kommuner har en lovfestet plikt til å tilby nok barnehageplasser. Ut over foreldrebetalingen er det kommunene som er ansvarlige for å finansiere barnehagene.

Fylkesmannen veileder kommuner og ikke-kommunale barnehageeiere etter barnehageloven og fører tilsyn med at kommunene utfører de oppgavene de skal etter barnehageloven og tilhørende forskrifter.

Fylkesmannen behandler klager på enkeltvedtak etter bestemmelsene i barnehageloven og tilhørende forskrifter. En klage på et enkeltvedtak sendes først til den instansen som har truffet vedtaket. Dersom denne instansen ikke gir medhold i klagen, skal den oversendes Fylkesmannen for endelig behandling.

Vis mer


14.02.2018

Webinar : Ny rammeplan for barnehagen

Webinar for alle ansatte i barnehager er publisert på udir.no.


06.09.2017

Felles kompetanseheving - implementering av statlige og lokale strategier i barnehagesektoren

Barnehagemyndighetene i Troms har vært invitert til å delta på felles kompetanseheving om hvordan implementere statlige og lokale strategier i barnehagene. Kompetansehevingen var et samarbeid mellom Universitetet i Tromsø, Norges arktiske universitet (UIT) og Fylkesmannen.


02.03.2017

Kompetanse for framtidens barnehage

Fylkesmannen har i 2017 utlyst midler til barnehagesektoren på bakgrunn av Kompetanse for framtidens barnehage.

https://www.udir.no/tall-og-forskning/finn-forskning/rapporter/kompetanse-for-framtidens-barnehage/ 


31.01.2017

Tilskudd til svømming i barnehager

Tilskuddet skal bidra til at barn i alderen 4-6 år i barnehage får bedre svømmeferdigheter og blir trygge i vann.


18.05.2016

Kompetansemidler til ikke-kommunale barnehager

Nasjonal prøveordning 2016 - Barnehageeiere kan søke om kompetansemidler til barnehager på tvers av kommune- og fylkesgrenser.


29.05.2015

Endringer i foreldrebetaling i barnehager

Frå 1.5.2015 er den vanlege foreldrebetalinga sett til kr 2580 per månad. Frå same dato skal ingen heim til barn i barnehage betale meir i foreldrebetaling enn 6 prosent av den samla inntekta frå lønn og renteinntekter mv. i hushaldet. Inntekta kjem til vanleg fram i sjølvmeldinga som er klar i desse dagar.


10.12.2014

Samisk språk og kultur i barnehagen

Fylkesmannen i Troms samarbeider med Sametinget og Samisk høyskole (Senter for samisk i opplæringa)  for å legge til rette for kompetanseutvikling i samiske barnehager og norskspråklige barnehager med samiske barn.


05.12.2014

Spesialpedagogisk hjelp - tidlig innsats

Utdanningsdirektoraet har laget en veileder som gir en innføring i hva spesialpedagogisk hjelp er og hvordan man som foreldre/barnehageansatte går frem når man tror at et barn har behov for spesialpedagogisk hjelp.

 

Følg denne lenken for å lese mer.


05.12.2014

Ståstedsanalyse for barnehager

Ståstedsanalysen er et refleksjons- og prosessverktøy for felles vurdering av barnehagens praksis. Verktøyet er utarbeidet av Utdanningsdirektoratet og kan brukes av barnehager som ønsker å drøfte og vurdere sin egen praksis som grunnlag for felles utviklingsarbeid.


03.12.2014

Årsmelding for barnehager og opplysninger fra kommunen

Rapportering av årsmelding for barnehager og for opplysninger fra kommuner åpner 1. desember


Flere nyheter