Barnehage og opplæring

Barn og unge har rett til et godt utviklings- og opplæringsløp fra barnehagealder til fullført videregående opplæring.

  • Kommunene har plikt til å tilby plass i barnehage til barn som fyller ett år før 1. desember det året foreldrene søker, så fremt barnet er bosatt i kommunen. Barnet kan få plass i kommunal eller ikke-kommunal barnehage.
  • Barn og unge har plikt og rett til en tiårig grunnskoleopplæring fra de fyller seks år, og rett til å få denne finansiert av det offentlige. Det er kommunene som har ansvaret for grunnskoleopplæringen.
  • Ungdom mellom 16 og 19 år har rett til offentlig finansiert videregående opplæring. Det er fylkeskommunene som har ansvaret for opplæring på videregående skole 

Fylkesmannen gjennomfører tilsyn og behandler klager

Fylkesmannen informerer og veileder innbyggere og eiere av barnehager og skoler etter opplæringsloven, privatskoleloven og barnehageloven med tilhørende forskrifter. Fylkesmannen er også klageinstans for enkeltvedtak på dette området og fører tilsyn etter opplæringsloven og barnehageloven.

Tilskudd til skoler og barnehager

Det er i hovedsak skole- eller barnehageeieren og kommunene som har rett til offentlige tilskudd. Fylkesmannen har oppgaver knyttet til kontroll, klage og oppfølging av slike tilskudd.

Vis mer


09.10.2018

Sjumilssteget har ny nettside

Til deg som jobber for og med barn og unges rettigheter: Sjumilssteget nasjonalt har ny nettside med nyttige lenker, sjumilsstegsmateriale og nett-TV.


18.09.2018

Midler til kompetansetiltak knyttet til mottak av flyktninger i alderen 6 - 18 år

Fylkesmannen i Troms har fått tildelt kr 852 000,- i kompetansemidler knyttet til mottak av flyktninger i alderen 6 – 18 år. Vi inviterer kommune i Troms og Troms fylkeskommune til å søke om midler for å øke egen kompetanse innenfor området.


15.08.2018

Nytt til skolestart høst 2018

Fra 1. august er det flere endringer i regelverket for skole som trer i kraft, i tillegg til nyheter innenfor eksamen, nasjonale prøver og kartleggingsprøver og annet.


07.08.2018

Nye regler til barnehagestart

Fra 1. august er det flere endringer i regelverket for barnehage. Blant annet ny inntektsgrense for gratis kjernetid i barnehagen, ny pedagognorm og ny bemanningsnorm.


04.07.2018

Meld inn kandidater til Dronning Sonjas skolepris

Vet du om en skole i Troms som utmerker seg ved å fremme likeverd og inkludering? Vi trenger kandidater til Dronning Sonjas skolepris 2018 innen 17. august.


12.06.2018

Nettverksmøte med samiske barnehager, norske barnehager med samiske barn

Nettverksmøte med samiske barnehager, norske barnehager med samiske barn, barnehageeiere og barnehagemyndigheter i aktuelle kommuner i Troms


08.06.2018

Etterutdanning for lærere og ledere i voksenopplæringene

Fylkesmannen i Troms inviterer lærere og ledere ved voksenopplæringene i fylket til to dager med etterutdanningskurs.


30.05.2018

Barnekonvensjonen i praksis 2018

Sjumilsstegets nasjonale konferanse 11. og 12. oktober handlet blant annet om: Tilbakemeldingene fra FNs barnekomité til staten Norge og arbeid med barnekonvensjonen i nye, større fylker.


22.05.2018

Sjumilssteget er til stede når Norge utspørres av FNs barnekomité

Sjumilssteges nasjonale gruppe er i barnekomiteen 23. og 24. mai for å høre staten Norge bli spurt ut om hvordan de virkeliggjør barn og unges rettigheter i Norge.

-Vi forventer å høre en offensiv norsk barneminister som er åpen for dialog om både styrker og svakheter i det norske samfunnet.


09.04.2018

SEVU-PPT 2018

For Troms fylke er det i 2018 satt av kr. 155 000,- til gjennomføring av etterutdanning på prioriterte områder innenfor strategien SEVU PPT.


Flere nyheter Få nyhetsvarsel