Barnevern

Barnevernets hovedoppgave er å sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid. Barnevernet skal dessuten bidra til trygge oppvekstkår for alle barn og unge. Både kommunene og staten har oppgaver og ansvar på barnevernområdet.

Kommunens oppgaver

Alle kommuner skal ha en barneverntjeneste som utfører det daglige arbeidet etter barnevernloven. Barneverntjenesten skal sette i verk hjelpetiltak for barnet og familien. Hjelpen kan gis i form av råd og veiledning, eventuelt i kombinasjon med andre hjelpetiltak. Vanlige hjelpetiltak er for eksempel barnehageplass, støttekontakt, råd og veiledning og avlastningstiltak i hjemmet.

Barneverntjenesten har også ansvar for å gripe inn dersom tiltakene i hjemmet ikke er tilstrekkelige for å ivareta barnets behov. Barneverntjenesten kan da for en periode i samråd med foreldrene formidle plass i fosterhjem eller på institusjon, eller på et senter for foreldre og barn. Dersom et barn skal plasseres utenfor hjemmet uten foreldrenes samtykke, må det treffes vedtak om dette i Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker etter forslag fra kommunen.

Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker

Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker har myndighet til å ta avgjørelser blant annet i saker om omsorgsovertakelse og i saker som gjelder tvangsinngrep overfor ungdom med alvorlige adferdsvansker. Avgjørelser som er fattet av fylkesnemnda, kan bringes inn for domstolene.

Fylkesmannen fører tilsyn og er klageinstans

Fylkesmannen fører tilsyn med barnevernvirksomheten i kommunen. Dette innebærer blant annet at Fylkesmannen behandler klager på barneverntjenestens saksbehandling og tar stilling til om barneverntjenesten har utført sitt arbeid etter barnevernloven og forvaltningsloven.

Fylkesmannen er også klageinstans for enkeltvedtak som barneverntjenesten fatter etter barnevernloven. Dette vil i de fleste tilfeller være saker der barn eller foreldre klager over at de ikke får det hjelpetiltaket de ønsker.

Fylkesmannen fører også tilsyn med at barn på barneverninstitusjoner får forsvarlig omsorg og god behandling. Videre skal tilsynet se til at barna blir behandlet hensynsfullt og med respekt for den enkeltes integritet. Dette innebærer blant annet at barn som blir utsatt for tvang på en barneverninstitusjon, kan klage til Fylkesmannen.

Vis mer


27.10.2016

Forslag til ny barnevernslov - NOU 16:16 Ny barnevernslov - Sikring av barns rett til beskyttelse

Den 29. september overleverte barnevernlovutvalget en offentlig utredning om barnevernsloven til barne- og likestillingsminister Solveig Horne. Utvalget har blant annet vurdert barnevernets ansvarsområde, prinsippene i barnevernet, forebyggende arbeid, tidsriktig barnevernslov, partsrettigheter og samvær.


27.10.2016

Forslag til ny lov om omsorgssentre for enslige mindreårige asylsøkere under 15 år

Regjeringen sendte den 31.08.16 på høring forslag til ny lov om omsorgssentre for enslige mindreårige asylsøkere under 15 år


20.10.2016

Fagdag om analyse og beslutninger i barnevernets arbeid med meldinger og undersøkelser

Etter oppdrag fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) vil alle landets kommuner få tilbud om opplæring i analyse og beslutninger i barnevernets arbeid med meldinger og undersøkelser. Fylkesmannen i Troms og Finnmark, i samarbeid med RKBU Nord-Norge, inviterer med dette til en fagdag om analyse og beslutninger i barnevernets arbeid med meldinger og undersøkelser.


11.03.2016

Avdekket lovbrudd ved barneverntjenesten i Tromsø

Fylkesmannen i Troms har avdekket lovbrudd etter tilsyn hos barnevernstjenesten i Tromsø kommune. . Dette kommer frem i møtet som ble avholdt med kommunen 11.03.16


22.03.2013

Årsrapport 2012 barnevern

Årsrapport 2012 for Fylkesmannens tilsyn med barnevernet i Troms


16.01.2013

Styrking av barneverntjenesten - tilskuddsforvaltningen 2013

I statsbudsjettet for 2013 settes det av ytterligere 205 mill kroner til en styrking av det kommunale barnevern, med søknadsfrist 18. februar 2013, samt midler til kompetanse- og samhandlingstiltak, med søknadsfrist 22. april 2013.