Søknad om tillatelse til avfallsmottak


Høringsfrist 11. oktober 2017 16:00

Østbø AS søker om tillatelse til mottak, sortering og mellomlagring av avfall ved Rødskjær i Harstad kommune.

Østbø AS ønsker å overta en del av SP Maskin sin avfallsvirksomhet på gnr. 27, bnr. 71 på Rødskjær i Harstad kommune. Østbø  AS søker Fylkesmannen i Troms om tillatelse for  mottak, sortering, kverning om omlasting av inntil 20 000 tonn tørt nærings- og industriavfall pr. år, mottak, sortering og mellomlagring av inntil 1 500 tonn EE-avfall pr. år, mottak og mellomlagring av inntil 150 tonn farlig avfall og mottak og mellomlagring av inntil 60 m3 spillolje på tank.

I forbindelse med Fylkesmannens behandling av søknaden etter forurensningsregelverket har berørte parter mulighet til å uttale seg. Vi ber om at eventuelle merknader sendes skriftlig innen 11. oktober 2017 til: Fylkesmannen i Troms, postboks 6105, 9291 Tromsø, eller på epost til fmtrpostmottak@fylkesmannen.no.

Kontaktpersoner