Tilskudd til tros- og livssynssamfunn 2018

Fristen for å sende krav til Fylkesmannen om statlig og kommunalt tilskudd til tros- og livssynssamfunn er 1. mars 2018 og kan ikke fravikes. Krav som sendes inn etter fristen blir avvist.

Tros- og livssynssamfunn som vil kreve tilskudd må fylle ut vedlagte kravskjema og sende en digitalt lesbar oversikt over fødselsnummer for alle medlemmene det kreves tilskudd for. 

Fra og med 2018 må også tros- og livssynssamfunn med færre enn 50 medlemmer sende inn medlemsliste i digital lesbar form, enten på CD, minnepenn eller diskett.

Framgangsmåten og vilkårene for å søke tilskudd går fram av Kulturdepartementets rundskriv V-1B/2017. Papirlister skal ikke lengre sendes inn.

Så snart satsen for beregning av statstilskudd for 2018 er fastsatt, vil den bli kunngjort på nettsidene til Kulturdepartementet og Fylkesmannen.

Fristen for å sende inn årsrapport og regnskap for 2017 er 10. april 2018.

Til høyre i artikkelen finner du lenke til Kulturdepartementets rundskriv og til sønadsskjemaet. 

Les mer om tilskuddsordningen for tros- og livssynssamfunn på Kulturdepartementets nettside

Søknadsfrist:
01.03.2018 23:00:00
Målgruppe:
Tros- og livssynssamfunn utenom Den norske kirke
Ansvarlig:
Anna Karin Hauge, sosial- og helseavderlingen, Fylkesmannen i Telemark
Hvem kan søke:
Tros- og livssynssamfunn utenom Den norske kirke
Rapporteringsfrist:
10.04.2018 23:00:00

Kontaktpersoner