Tilskudd til svømmeopplæring i barnehage 2017

Tilskuddet skal bidra til at kommuner, private barnehager og frivillige organisasjoner kan gjennomføre tiltak for å gi barn i barnehage tilstrekkelig svømmeopplæring slik at barna blir trygge i vann. Målet er å gi barna bedre svømmeferdigheter.

Hvem kan søke

Kommunale barnehager, private barnehager og frivillige organisasjoner kan søke om tilskudd til svømmeopplæring.

•             Kommunen må samordne søknadene fra egne barnehager. I søknaden fra kommunen må det fremkomme hvilke barnehager det søkes om tilskudd for, hvor mange barn det gjelder etc. (se for øvrig vilkår for tilskudd)

•             Frivillige organisasjoner og private barnehageeiere kan velge å sende søknad om tilskudd direkte til Fylkesmannen

•             Frivillige organisasjoner som søker om tilskudd må ha inngått en avtale om svømmeopplæring med en barnehage på forhånd

Målgruppe

Barn i barnehage i alderen 4-6 år.

Vilkår for tilskudd

Tilskuddsmottakerne velger selv hvordan opplæringen organiseres og gjennomføres, men opplæringen skal skje i barnehagens åpningstid og skal i hovedsak foregå i basseng. Det er viktig at gutter og jenter får et likeverdig tilbud.

Tilskuddet skal i sin helhet benyttes til aktiviteter relatert til svømmeopplæring av barna. Tilskuddet kan også benyttes til å dekke transport til/fra svømmehall. Kommunene og de frivillige organisasjonene må selv dekke øvrige kostnader utover tilskuddet. Det kan kun søkes om tilskudd for ett kalenderår om gangen. Søknad om tilskudd må redegjøre for:

•             Antall barn i barnehage som har fått svømmeopplæring

•             Antall timer med svømmeopplæring

•             Søknaden skal angi hvor svømmeopplæringen skal foregå, og beskrive opplegget for svømmeopplæringen.

Tilskuddssats

Tilskuddet beregnes etter en fast sats per barn. Satsen for 2017 er 1750 kroner. 

Oppfølging og kontroll

Kommunene, private barnehageeiere og de frivillige organisasjonene skal rapportere til fylkesmannen på hvor mange barn som har gjennomført svømmeopplæringen. Fylkesmannen kan foreta stikkprøvekontroller etter en vurdering av vesentlighet og risiko

Søknaden sendes til Fylkesmannen i Telemark. Søknadsfrist 1.april 2017

Se for øvrig:

https://www.udir.no/om-udir/tilskudd-og-prosjektmidler/midler-kommuner/svomming-i-barnehager/

Søknadsfrist:
01.04.2017 23:59:00
Målgruppe:
Barn i barnehage i alderen 4-6 år
Ansvarlig:
Fylkesmannen i Telemark
Hvem kan søke:
Kommunale barnehager, private barnehager og frivillige organisasjoner kan søke om tilskudd til svømmeopplæring.

Kontaktpersoner