Nytt tilskudd til styrking av habilitering og rehabilitering i kommunene

Fylkesmannen har fått 3,4 millioner kroner som skal fordeles i Telemark. Tilskuddet skal blant annet bidra til at kommunene innfrir kravet om at de innen utgangen av 2017 skal ha en oppdatert plan for habilitering og rehabilitering. Søknadsfristen er utsatt til 1. mai 2017.

Delmål:

  1. Styrke pasienter og brukeres muligheter for å opprettholde og/eller gjenvinne sin fysiske, sosiale og/eller psykiske mestringsevne.
  2. Forebygge og utsette behov for kompenserende tjenester.
  3. Sikre tilbud i samsvar med befolkningens behov, herunder sikre faglig innhold, kvalitet og kapasitet jf. Meld. St. 26 (2014 - 2015), "Fremtidens primærhelsetjeneste", med hovedvekt på kapittel 21.
  4. Styrke samarbeidet med brukerorganisasjoner, spesialisthelsetjenesten, andre sektorer og innad i kommunen.
  5. Sikre at pasienter og brukere får oppfylt retten til individuell plan og koordinator, herunder styrke koordinatorrollen.
  6. Koordinerende enhet er tilrettelegger for helhetlige og koordinerte tjenester på tvers av fag, nivåer og etater.

Tildelingskriterier
Tildelingen av tilskudd skjer etter en skjønnsmessig vurdering av søknaden. I vurderingen blir  søknadens forventede måloppnåelse i forhold til målene for tilskuddsordningen lagt til grunn, herunder:

  • at det er beskrevet tiltak for utarbeidelse/oppdatering av kommunens plan for habilitering og rehabilitering, herunder hvordan det sikres tilbud i samsvar med befolkningens behov, og hvordan tiltakene skal bidra til å oppfylle krav og anbefalinger gjengitt i «Veileder for rehabilitering og habilitering, individuell plan og koordinator» og jfr. kriterier til måloppnåelse under pkt 3 i regelverket for tilskuddsordningen.
  • at kommunen har synliggjort samarbeid med brukerorganisasjoner, spesialisthelsetjenesten og aktører utenfor helse- og omsorgstjenesten.
  • at koordinerende enhet er sentral i utarbeidelse av kommunens plan.
  • at søknaden er forankret på rådmannsnivå.

Det legges også til grunn en kommunal egenfinansiering. Tilskuddsmidlene skal gå til stimulering av opptrapping i kommunen og det må synliggjøres i finansieringsplanen for tiltaket hvordan kommunen vil sikre en styrking/omstilling i tjenestene med økt vekt på habilitering og rehabilitering.

Hvordan søke
Søknad på eget skjema, se til høyre i artikkelen. Søknaden sendes Fylkesmannen i Telemark, Postboks 2603, 3702 Skien eller e-post fmtepost@fylkesmannen.no

Les mer i regelverket for tilskuddet til høyre i artikkelen. 

Søknadsfristen er utsatt til 1. mai 2017. 

Søknadsfrist:
01.05.2017 23:00:00
Målgruppe:
Pasienter og brukere med nedsatt funksjons- og mestringsevne som kan ha nytte av habilitering og rehabilitering. Tilbudet må samsvare med bredden i målgruppenes behov for sosial, psykososial og medisinsk habilitering og rehabilitering.
Ansvarlig:
Fylkesmannen, sosial- og helseavdelingen
Hvem kan søke:
Kommuner
Rapporteringsfrist:
01.04.2018 23:00:00

Kontaktpersoner