Kommunalt kompetanse- og innovasjonstilskudd

Tilskuddsordningen skal stimulere kommunene til kompetanseutvikling og innovasjon for å møte fremtidens utfordringer på helse- og omsorgsfeltet med bærekraftige og gode tiltak og tjenester. Søknadsfrist er 15. april 2017.

Utfordringsbildet beskrevet i Meld St 29 (2012-2013) Morgendagens omsorg kap. 1.2.2, gir overordnede føringer for tilskuddsordningen. Kommuner kan søke om midler til kompetanseutvikling, herunder kompetansetiltak knyttet til psykisk helse- og rusarbeid, opplæringstilskudd knyttet til brukerstyrt personlig assistanse og innovasjonsprosjekter.  

Hovedmål for tilskuddsordningen:  Stimulere kommunene til kompetanseutvikling og innovasjon for å møte fremtidens utfordringer på helse- og omsorgsfeltet med bærekraftige og gode tiltak og tjenester. 

Delmål:

  • Sterkere brukerinnflytelse og bedre samspill med pårørende, frivillige og lokalsamfunnet. 
  • Forebygge og utsette behov for kompenserende tjenester og bidra til at brukerne opprettholder eller gjenvinner sin funksjonsevne og selvstendighet. 
  • Styrket lederkompetanse, fagutvikling, større faglig bredde, tilstrekkelig, kompetent og stabil bemanning. 
  • Etisk refleksjon og kunnskapsbasert praksis. 

Hvordan søke: Søknad skal fylles ut i eget søknadsskjema som du finner til høyre i artikkelen. Søknaden sendes til Fylkesmannen per post eller e-post.

Beløp som skal fordeles: Helsedirektoratet har tildelt Telemark kr 12 977 000, hvorav 8 875 000 kroner er øremerket grunn-, videre- og etterutdanning, 4 102 000 kroner er øremerket brukerstyrt personlig assistanse og innovasjon. 

Søknadsfrist:
15.04.2017 00:00:00
Målgruppe:
Primærmålgruppen er brukere av de kommunale helse- og omsorgstjenestene og deres pårørende. Sekundærmålgruppe er ledere, ansatte og personer som kan rekrutteres til å jobbe i helse- og omsorgstjenesten.
Ansvarlig:
seniorrådgiver Lillian Olsen Opedal, sosial- og helseavdelingen
Hvem kan søke:
Kommuner, gjerne i samarbeid med andre kommuner, helseforetak, næringsliv, frivillig sektor eller andre aktører
Rapporteringsfrist:
01.04.2018 00:00:00

Kontaktpersoner