Plan- og bygningsrett

Det er kommunene som har ansvar for arealplanlegging og gir byggetillatelser innenfor kommunegrensene. Kommunal- og moderniseringsdepartementet er øverste plan- og bygnings­myndighet. Fylkesmannen er klageinstans i byggesaker og saker som gjelder reguleringsplaner.  

Klage på byggesaker og reguleringsplaner

Som klageinstans skal Fylkesmannen bidra til å sikre at bygningspolitiske mål i lover, forskrifter og arealplaner ivaretas på best mulig måte. Men Fylkesmannen skal også legge vekt på det kommunale selvstyret.

Hvem kan klage?

Tiltakshaver, naboer og andre klageberettigede kan klage på kommunens vedtak i bygge- og reguleringssaker. Klagen skal sendes til kommunen. Dersom kommunen ikke endrer vedtaket sitt, sender de saken videre til Fylkesmannen for endelig avgjørelse.

Saksbehandlingstid

Fylkesmannen skal prioritere saker der en klage fører til utsatt iverksetting av et vedtak. Disse sakene skal behandles innen 6 uker. I andre tilfeller skal Fylkesmannen prioritere sakene etter hvor viktige de er for den enkelte og samfunnet. Saksbehandlingstiden skal ikke være på mer enn 3 måneder. 

Vis mer


24.03.2017

Byggeforbodet i 100-metersbeltet langs sjøen - verknad for eldre reguleringsplanar utan byggegrense

Kommunal- og moderniseringsdepartementet endrar si tolking av plan- og bygningslova.


17.06.2015

Revidert rettleiing om dispensasjon etter plan- og bygningslova

Ny revidert rettleiing om dispensasjon etter plan- og bygningslova. Erstattar informasjonsskriv av 1.8.2011.


15.06.2015

Stor interesse for nye byggjereglar

Over 70 møtte da Fylkesmannen hadde konferanse om nye byggjereglar sist veke.


08.05.2015

Seminar - Informasjon om nye byggeregler

Direktoratet for byggkvalitet (DIBK) vil holde seminar for alle kommunene i Telemark. Seminaret blir avholdt på Bø hotell torsdag 11. juni.


17.04.2015

Fagsamling i plan- og bygningsrett er avholdt

Fylkesmannen inviterte til fagsamlinger i plan- og bygningsrett 26. mars og 16. april. 


03.02.2015

Fagsamling i plan- og bygningsrett

Fylkesmannen inviterer til fagsamlinger i plan- og bygningsrett 26. mars og 16. april. Målgruppen er saksbehandlere i kommunen som jobber med enkeltsaker etter plan- og bygningsloven.