Arealforvaltning

Det er i utgangspunktet kommunen selv som bestemmer hvordan arealene skal brukes, så lenge arealbruken er innenfor rammene av nasjonal politikk. Fylkesmannen er fagmyndighet innen landbruk, miljøvern, helse og samfunnssikkerhet, og skal sørge for at nasjonale interesser blir ivaretatt. I tillegg skal vi sikre at kommunale vedtak i plan- og byggesaker er i samsvar med gjeldende lovverk.

Nasjonale retningslinjer må følges

Stortinget og regjeringen gir retningslinjer og rammer som kommunene skal legge til grunn i arealforvaltningen. Fylkesmannens oppgave er å sørge for at kommunene ivaretar nasjonale interesser innenfor miljøvern, landbruk, helse og samfunnssikkerhet. Vi skal også se til at barn og unges interesser blir tatt vare på i planleggingen. Dersom den kommunale arealforvaltningen er i strid med nasjonale interesser, skal Fylkesmannen gripe inn.

Fylkesmannen kan gripe inn ved å varsle eller fremme innsigelser til arealplaner eller klage på vedtak i byggesaker (dispensasjonsvedtak) som er i strid med arealplanen. Dersom kommunen velger å ikke ta innsigelsen til følge, går saken til mekling mellom partene. Hvis meklingen ikke fører fram, kan kommunen be om at saken oversendes til Kommunal- og moderniseringsdepartementet for endelig avgjørelse. 

Fylkesmannen er klageinstans

De som er berørt av kommunale vedtak i reguleringsplaner og byggesaker, og av vedtak etter jordloven, konsesjonsloven og odelsloven, kan klage til Fylkesmannen. Fylkesmannen behandler også klagesaker etter matrikkelloven, eierseksjonsloven, veiloven, tomtefesteloven og lov om kommunal forkjøpsrett. Fylkesmannen er i tillegg klageinstans i saker der det offentlige overtar privat eiendom etter plan- og bygningsloven (ekspropriasjon). Denne typen klager behandles først av kommunen. Dersom kommunen ikke gir klageren medhold, sender de klagen til Fylkesmannen for endelig avgjørelse. 

Vis mer


24.03.2017

Ny versjon av reguleringsplan-rettleiaren

Ny versjon av reguleringsplanrettleiaren er gjort tilgjengeleg på Kommunal- og moderniseringsdepartementet sine sider.


13.05.2015

Nye kartleggingsskjema i "Klimahjelperen"

«Klimaprosjekt Troms» utviklet Klimahjelperen og publiserte den for noen måneder siden. Nå har de også ferdigstilt kartleggingsskjema som ligger som vedlegg i veilederen.


12.01.2015

KMD setter i gang forsøk med samordning av statlige innsigelser til kommunale planer - Telemark er med

Fra 1. januar er Fylkesmannen i Telemark ett av seks nye fylkesmannsembeter som skal delta i et forsøk med å samordne statlige innsigelser til kommunale planer.


28.11.2013

Digital samhandling ved varsel om oppstart og offentlig ettersyn av arealplaner

Telemark fylkeskommune og Fylkesmannen i Telemark samarbeider om en felles kartportal. Denne tilrettelegges nå for å kunne ta imot digitale plandata fra kommunene. Ved varsel om oppstart av regulering og ved offentlig ettersyn av en arealplan vil våre saksbehandlere få tilgang til den digitale planen.