Embetet

Rapporter og publikasjoner:

Tilstandsrapporten
Rapporten er ledd i Fylkesmannens dialog med kommunene, og er en klargjøring av Statens politikk på sentrale områder og hvordan denne vil påvirke kommunene i Telemark.

Nøkkeltallhefte for Telemark - presentasjon av KOSTRA-tall (statistikk)
Hensikten med utarbeidelsen av nøkkeltallhefter er å belyse den økonomiske situasjonen og forskjeller mellom kommunene i Telemark. Fylkesmannen håper nøkkeltallheftene kan være et verktøy i den økonomiske planleggingen for kommunene.