Om oss

Fylkesmannen er Kongens og Regjeringens fremste representant i fylket, og skal arbeide for at Stortingets mål og Regjeringens vedtak, mål og retningslinjer blir fulgt opp.

Fylkesmannen skal holde Regjeringen og sentraladministrasjonen orientert om viktige spørsmål i fylket og fremme forslag til løsning av oppgaver i fylket. Fylkesmannen skal virke til gagn og beste for fylket og ta de initiativ han finner nødvendig.

Fylkesmannen behandler og avgjør i saker som ved lov eller på annen måte er pålagt. Fylkesmannen skal medvirke til å samordne all statlig virksomhet i fylket, og har omfattende veilednings- og informasjonsoppgaver både overfor kommunene og statlige forvaltningsorgan i fylket.

Fylkesmannen er administrativt underlagt Kommunal- og moderniseringsdepartementet. De enkelte departementer har direkte faglig instruksjonsmyndighet overfor Fylkesmannen i vedkommende departements saksområde.