Rovvilt

Bjørn, ulv, gaupe, jerv og kongeørn regnes som rovvilt. Det er et hovedmål å sikre levedyktige bestander av de fire store rovdyrartene og av kongeørn. Samtidig er det et mål å opprettholde et aktivt jordbruk for å utnytte beiteressursene for sau og rein i utmark. For å nå dette todelte målet må rovviltbestanden forvaltes, samtidig som jordbruket må tilpasses noe i kjerneområdene for rovvilt.

Dette er noen av Fylkesmannens oppgaver i forvaltningen av rovvilt:

  • tildele midler til forebyggende tiltak mot rovviltskader og behandle søknader om erstatning for skader på bufe som er forårsaket av fredet rovvilt
  • behandle søknader om båsfangst av jerv og gaupe
  • gi tillatelse til skadefelling av gaupe, jerv, ulv og bjørn innenfor tildelt kvote fra rovviltnemnda
  • stå for forvaltningen av kongeørn, mellom anna å vurdere søknader om skadefelling
  • være sekretariat for den regionale rovviltnemnda, som skal sørge for at rovdyrstammene forvaltes slik at antallet dyr er så nært bestandsmålet i regionen som mulig 

Vis mer

De 4 store. Foto:Direktoratet for naturforvaltning

De 4 store. Foto:Direktoratet for naturforvaltning

Ved behandling av St.meld. nr. 15 (2003-2004) Rovvilt i norsk natur vedtok Stortinget å opprette åtte regionale rovviltnemnder som skal ha hovedansvaret for forvaltningen av rovvilt i sin region. Rovviltnemndene har ansvaret for at den nasjonale politikken gjennomføres i sin region.

Telemark ligger innunder rovviltregion 2 sammen med Vestfold, Buskerud og Aust-Agder. Sekretariatet er lagt til Fylkesmannen i Buskerud. Les mer om regionale rovviltnemder på hjemmesidene til Miljødirektoratet eller Rovviltportalen.


Dersom det oppstår en akutt skadesituasjon hvor rovdyr gjør skade på husdyr, kan fylkesmennene etter gitte kriterier gi tillatelse til å felle det skadegjørende individet. I søknaden må det gå fram hvor det er oppstått skade, hvem som eier besetningen(e), besetningens størrelse (sau/lam), antatt skadegjører, om Statens naturoppsyn er varslet om tap av dyr, og hva som er gjort for å avverge ytterligere skade. Fylkesmannen skal etter krav fra sentrale myndigheter behandle søknad innen 3 døgn fra den er mottatt.

Henvendelse angående søknad om skadefelling kan rettes til:
Fylkesmannen i Telemark, tlf: 35 58 61 10, epost: fmtepost@fylkesmannen.no

Observasjoner av rovdyr og skader på bufe skal rapporteres til Statens naturoppsyn ved regional rovviltansvarlig:
Espen Marker, tlf. 975 70 975, epost: espen.marker@dirnat.no          

                               ---------------------------------------------


10.09.2018

10. september starter lisensfelling på jerv

Her kommer informasjon om lisensfelling av jerv i Rovviltregion 2 (Telemark, Vestfold, Buskerud og Aust-Agder) for 2018/2019.


10.11.2017

Opnar ikkje for kvotejakt på gaupe i 2018

Rovviltnemnda i region 2 har vurdert kvotejakt på gaupe, og komen fram til at det ikkje skal opnast for jakt i 2018.


01.02.2017

Gaupejakta starter i dag 1 februar

Kvotejakt på gaupe i 2017 foregår i perioden 1. februar til og med 31. mars, men stanses tidligere ved fylt kvote.


30.08.2016

Vedtak om lisensfelling av ulv for 2016/2017

Rovviltnemnda i region 2 har vedtatt kvote på to – 2 – ulver i 2016/2017.


01.02.2016

Revisjon av forvaltningsplan for rovvilt

Rovviltnemnda i region 2 har meldt oppstart om revisjon av forvaltningsplanen for rovvilt. Alle ønskes velkommen til å gi forhåndsinnspill før selve planarbeidet iverksettes.


29.01.2016

Kvotejakt på gaupe i 2016

Hele kvoten er tildelt fra jaktstart 1. februar og er fordelt mellom sju jaktområder. I de to første ukene av jaktperioden er familiegrupper (mordyr med unger) som opptrer sammen unntatt fra tillatelsen. 


25.01.2016

Erstatningsoppgjør for tap av sau til fredet rovilt

Tapet av sau og lam til fredet rovvilt gikk ned i Telemark i 2015.


22.01.2016

Regler for bruk av fangstbås til gaupe under kvotejakt

Redskapene som fanger viltet levende, må alle ha mål ut fra hensynet til dyrets bevegelsesfrihet. Husk at under bruk av alle fangstredskap som fanger viltet levende er hyppig tilsyn en viktig forutsetning.


14.01.2016

Midlertidig stopp i lisensfelling av ulv

I møte 14. januar har Rovviltnemnda vedtatt å stanse lisensfellingen av ulv frem til 20. januar.


05.11.2015

Tap av sau og lam på utmarksbeite

Fylkesmannen har motteke 63 søknader om erstatning per 1. november.


Flere nyheter