Frivillig vern av skog sikrar viktige naturverdiar

Fylkesmannen har sendt på høyring  framlegg til tre nye naturreservat i Nome, Fyresdal og Nissedal. kommunar.

Det gjeld følgjande område som er planlagt verna etter naturmangfoldloven :

Namn

Kommune

 Totalt areal
i daa
 

Verdi

Lien nordre

Fyresdal

530

Nasjonal

Nedre Rønningkåsene

Nome

76

Regional

Solhomfjell og Kvenntjønnane - utvidelse

Nissedal 

 7761

 Nasjonal

 

Lenke til dei forskjellige områda og tilhøyrande dokument:

Høring - Nedre Rønningkåsene naturreservat - Frist: 26. juni 2017

Høyring - Lien nordre naturreservat - Frist: 28. juni 2017

Høyring - Utvidelse av Solhomfjell - Kvenntjønnane naturreservat - Frist: 2. juli 2017